Takstregulativ Vestfold gjeldende fra 1. januar 2015

(Gjelder ikke ekspress- og nattbuss)
 

1. Bussgodstakster

For informasjon kontakt oss på tlf: 33 30 01 00.


2. Enkeltbilletter

2.1 - Barnebilletter
Barnetakst betales fra og med fylte 4 år inntil fylte 16 år. Fra og med fyllte 16 år betales voksen takst.

2.2 - Enkeltbilletter med honnørrabatt
Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til:

 • personer som er over 67 år.
 • uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 17 juni 1966 nr.12 paragraf 8.3.
 • blinde.
 • ektefelle eller partner (registrert iht partnerskapsloven), uansett alder, som reiser i følge med person som løser honnørbillett.

De som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med Postverkets identitets-kort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg forevise legitimasjon fra trygdekontoret. Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund.

Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.

Ved kjøp av enkeltbillett med honnørrabatt gis døvblinde rett til å ta med seg en ledsager gratis. Spesielt legitimasjonskort, utstedt av enten Døvblindsenteret i Nord-Norge, Skådalen kompetansesenter, Vestlandet kompetansesenter eller Andebu Døvblindesenter må forevises som tilleggslegitimasjon.

2.3 - Gruppebillett
Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun en billett. Ved gjennomgående reiser må gruppen billettere samlet for å få overgangsrabatt.

2.4 Viktorbillett barnehager
Barn og ansatte i barnehager som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person i hele Vestfold. Her tas det betaling av barn under 4 år i følge med barnehageansatte. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang.
 

2.5 Viktorbillett barneskoler
Barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person i hele Vestfold. Tilbudet gjelder ikke SFO. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang.

2.6 - 24-timersbillett
24-timersbilletten gir rett til et ubegrenset antall reiser i Vestfold til en fast pris.

2.7 - Moderasjon for vernepliktig personell og sivile tjenestepliktige
Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. Moderasjonene gjelder for alle reiser med buss. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.

Moderasjonene gjelder kun enkeltbilletter og gis ikke i tillegg til andre rabatter. Moderasjonene gjelder på ordinære ruteavganger, og bare i den utstrekning ordinært oppsatt materiell er tilstrekkelig. Større fellesreiser må bestilles og betales spesielt.

2.7 - Skifte av buss
Hele reisen billetteres ved påstigning første reisestrekning. For viderereiser innenfor 45 minutter i ankomstsonen gis fri overgang. Tiden regnes fra det tidspunkt første reisestrekning avsluttes.

For viderereiser innenfor 45 minutter til annen sone betales ordinær takst fratrukket takstgruppe1. Det gis ikke fri overgang i Buskerud.


3. Verdikort

Kortet kan fylles opp med valgfritt beløp, hvor saldoen blir lagret på kortet. Minstepris kr 100,-. Kategorien voksen gis 25 % rabatt på alle reiser. Allerede rabatterte reiser gis ikke ytterligere rabatt ved bruk av verdikort. Med allerede rabatterte reiser menes her barnetakst, honnørtakst, grupperabatt og takst for vernepliktig.

For kunder med fast reisemønster kan salgskontorene sette opp Verdikortet med autoreise slik at riktig pris belastes automatisk.

Det tas et gebyr ved førstegangsutstedelse av Verdikort.


4. Vestfoldkort (periodekort) 

4.1 - Generelt
Det tas et gebyr ved anskaffelse av alle slags Periodekort, og ved utstedelse av nytt Periodekort. Det tas ikke gebyr dersom det er en feil i kortet. Perioden aktiviseres ved førstegangs bruk. Gyldig på alle våre avganger i Vestfold samt på rutene fra Sande/Svelvik til Drammen. Alle periodekort er upersonlige og kan kun benyttes av personer i gyldig kategori. Misbruk kan føre til inndragning av kort og straffegebyr.

4.2 - Vestfoldkort Honnør
Ihendehaverkort. Kan benyttes av personer som er over 67 år eller har krav på honnørrabatt (se pkt. 2.2). Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldig i 30 dager. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

4.3 - Vestfoldkort GodtVoksen
Ihendehaverkort. Kan benyttes av personer mellom 60 og 66 år. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldig i 30 dager. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

4.4 - Vestfoldkort Voksen
Ihendehaverkort. Vestfoldkort voksen gjelder for et ubegrenset antall reiser i hele Vestfold til en fast pris. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. Vestfoldkort Voksen kan kjøpes for 7, 14 eller 30 dager.

4.5 - Vestfoldkort UngVoksen
Ihendehaverkort. Kan benyttes av unge voksne mellom 20 og 30 år. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold til en fast pris. Gyldig i 30 dager.

Gjelder også for studenter over 30 år ved universiteter og høyskoler. For disse gjelder følgende:

 • Gjelder ikke for studenter over 30 år ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler samt hospitanter og personer i full ervervsmessig stilling.
 • Gjelder ikke for studenter over 30 år som mottar lønn eller annen godtgjørelse for studiet.
 • Gjelder for norske studenter over 30 år som studerer i Norge og utlandet samt utenlandske studenter over 30 år som studerer i Norge.


Gyldig legitimasjon for studenter over 30 år med ung voksen kort vil være:

 • Studiekort eller skolebevis med foto
 • Attestasjon fra skole sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen godkjent legitimasjon med foto.

Påfylling kun på salgskontor. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

4.6 - Vestfoldkort Ungdom
Ihendehaverkort. Kortet gjelder i hele Vestfold. Gjelder ubegrenset antall reiser med gyldighetstid 30 dager for ungdom mellom 16 og 20 år. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

Kortet gjelder også for elever i de fylkeskommunale videregående skolene som har ungdomsrett. Disse elevene har krav på ungdomskort selv om de ikke er mellom 16 og 20 år. Ungdomsretten må dokumenteres.

4.7 - Vestfoldkort Barn
Ihendehaverkort. Kan benyttes av barn mellom 4 og 16 år. Gjelder ubegrenset antall reiser i Vestfold til en fast pris. Gyldig i 30 dager. 


5. Periodekort lokal

Ihendehaverkort.Periodekort lokal gir rett til ubegrenset bruk innenfor en takstsone. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. Lokalkortet gir ikke rett til overgangsrabatt ved reiser utenfor gyldig takstsone. Gyldig 14 eller 30 dager.


6. Skolekort

Det tas ikke gebyr ved anskaffelse av skolekort. Det tas derimot gebyr ved utstedelse av duplikat, unntatt dersom det er feil i kortet. 

Alle skolekort er personlige kort og kan kun benyttes av personen det er utstedt til. Misbruk medfører gebyr.


7. Ledsagerbevis

Ledsagerbevis utstedes til den som er avhengig av ledsager for å benytte offentlige transportmidler. Beviset er et kort med bilde, utstedt av kommune, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager. Kortholder velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager. Begge vil da betale 50 % av ordinær pris.


8. Reisegods

Fri befordring gjelder for:

 • Politihund sammen med betalende politimann i uniform
 • Førerhund sammen med blind eller førerhund på opplæring

For hunder og sykler betales barnetakst. Barnevogner prioriteres før sykler.
Takstene gjelder for alle strekninger innen Vestfold, og ut av Vestfold til Drammen.


9. Rullestol på buss

De fleste av våre busser er tilrettelagt for universell utforming med lett adgang for rullestoler via heis/rampe.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i bussene. Det er vanligvis ikke mulig å ta med mer enn en rullestol eller barnevogn. Plassen om bord er beregnet for rullestoler som ikke overstiger maksimumsmålene 80 x 120 cm. Heisen/kjørerampen tåler ikke belastninger på totalvekt over 300 kilo. Alle mål og plassforhold er i henhold til eller bedre enn EUs direktiver.


10. Straffetakst og refusjoner 

10.1 - Straffetakst
Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, eller ikke har validert kortet korrekt, skal betale et gebyr på kr. 500,-. Gebyret utstedes av kontrollør. Ved bruk av kort skal kortet forevises ved kontroll. Ved misbruk eller forsøk på misbruk vil kort bli inndratt.

10.2 - Refusjoner
Mistet eller stjålet kort kan sperres. Passasjeren må melde sperring til et salgskontor. Nytt Verdikort vil kunne inneholde den verdi som er i kortet ved det tidspunkt sperringen er utført. Nytt Verdikort utstedes etter 5 dager.

Nytt Periodekort vil kunne inneholde varigheten til den dato det opprinnelig var betalt for. Kjøpt Periodekort refunderes ikke.

For kjøp i vår nettbutikk gjelder egne regler for refusjon. Se www.vkt.no/butikk for mer informasjon.


11. Øvrige bestemmelser