Generelt om skyss til videregående skole?

Som skoleskyss regnes den daglige skyss mellom hjem og skole/opplæringssted til skolens ordinære start- og sluttider. Skyssordningen omfatter elever som har rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3.1.

Elever har ikke rett til fri skyss i Vestfold. Vestfold fylkeskommune har søkt Fylkesmannen om videreføring av tidligere gitt dispensasjon fra hovedregelen om gratis skyss for elever i videregående skole. Ny dispensasjon er gitt for skoleåret 2014/2015 og gjelder for:
- elever i Vestfold som er bosatt sør og øst for E18, samt hele Sande kommune.

Elever som bor i kommuner hvor ungdomskort selges, og som har et begrenset busstilbud og mer enn 6 km mellom hjem og skole, kan henvende seg til VKT med spørsmål om skyss.

Følgende elevgrupper har rett til fri skyss:
  • Elever som bor vest for E18 eller elever med mer enn 3 kilometer til holdeplass og mer enn 6 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei. 
  • Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.
  • Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.
  • Elever som er utplassert hele eller deler av året har rett til skyss på lik linje med elever med ordinær undervisning og ikke kan reise med Ungdomskort. 
  • Elever ved friskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens fylkesgrense.

Last ned elevinformasjon om elektroniske skolekort (Gjelder kun Telemark)