Skolekort videregående skole

Elever med rett til fri skyss blir utstedt med reisebevis/skolekort. Eleven søker via sin videregående skole om skolekortet.

Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

  • skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.
  • er gyldig for en tilkjøring og en frakjøring mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet
  • gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.
  • tapt reisebevis/skolekort skal straks meddeles skolen som bestiller nytt.
  • ved tap av reisebevis/skolekort må eleven/foresatte påregne å betale et duplikatgebyr/bussbilletter inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt.

 

Ungdomskort
Elever som er bosatt i dispensasjonsområder kan kjøpe ungdomskort. Ungdomskortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

  • skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.
  • tapt elektronisk ungdomskort skal straks meddeles utsalgssted.