Klagemulighet

Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak jfr. forvaltningsloven § 2b. 
Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken jfr. forvaltningsloven § 28.

Vedtaket gjelder for inntil ett skoleår og det må eventuelt søkes på nytt i forkant av nytt skoleår.

Forvaltningsloven § 29 fastsetter fristen for å klage til 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Klager på avgjørelser om rett til skoleskyss sendes det forvaltningsorgan eller underinstans som har truffet vedtaket. Klager som ikke blir tatt til følge, avgjøres av Fylkesmannen ved grunnskoleskyss og av fylkeskommunens klagenemnd dersom klagen gjelder skyss til videregående skole.