Skyssrett for videregående elever. Gjelder fra skoleåret 2021-2022

Skyssrett for videregående elever. Gjelder fra skoleåret 2021-2022

Endringer på hvem som har skyssrett fra skoleåret 2021-2022.
Publisert: mandag 25. januar 2021 - 08.43

Videregående elever må bo over 6 km fra skolen for å ha rett til gratis skoleskyss.
Elever skal som hovedregel reise med kollektivtilbudet.
Funksjonsfriske elever kan søke om:
• Skoleskyss med kollektivtilbudet (buss, tog, ferje)
• Skyssgodtgjørelse (elev eller foresatte kjører selv med privatbil)

Det organiseres ikke skoleskyss med taxi for funksjonsfriske videregående elever.

Bostipend fra Statens lånekasse for utdanning:
Elever som bor over 40 km fra skolen må alternativt flytte på hybel og søke om bostipend fra Lånekassa. Elever som bor på hybel, får ikke dekket hjemreise i helger/ferier.

Kollektivtilbud:
Videregående elever må selv søke om skoleskyss med kollektivtilbudet.

Særlig informasjon om skyssgodtgjørelse:
Det utbetales skyssgodtgjørelse fra den dato som er fastsatt i vedtaket fra fylkeskommunen.
Det utbetales ikke skyssgodtgjørelse for kjøring som er utført før fylkeskommunen ha gjort vedtak om skyssgodtgjørelse.
Elever/foresatte som velger å kjøre selv uten vedtak fra fylkeskommunen, får ikke utbetalt refusjon for reiseutgifter med tilbakevirkende kraft. Det er derfor vesentlig at det søkes i forkant av skoleåret, hvis skyssen skal gjelde fra skolestart.

Dersom eleven mener å ha rett på skyssgodtgjørelse må den videregående skolen kontaktes, slik at skolen kan søke for eleven.

Skolen kan søke om skyssgodtgjørelse for elven hvis:

• Eleven bor over 3 km fra holdeplass
• Eleven mangler kollektivtilbud på hele eller deler av skoleveien

Fellestransport for 4 eller flere videregående elever
Hvis det mangler kollektivtilbud og minimum 4 videregående elever søker om skyssgodtgjørelse på samme strekning og tidspunkt, vil fylkeskommunen vurdere å sette opp fellestransport (bussrute) for elevene.

For at fylkeskommunen tidligst mulig skal få oversikt over skyssbehovet, oppfordres alle aktuelle videregående elever til å kontakte skolen for å søke om skyssgodtgjørelse, så raskt som mulig etter at eleven har takket ja til skoleplass.

Hvis det er færre enn 4 videregående elever på strekningen, må den enkelte elev kontakte skolen for å søke om skyssgodtgjørelse.

Elever/foresatte som ikke kan utføre skyssen selv:
I særskilte situasjoner, der elever/foresatte ikke er i stand til å utføre skyssen selv, må dette begrunnes og dokumenteres.

Fylkeskommunen ber i slike tilfeller om følgende opplysninger/dokumentasjon:
• Hva er konkret årsak til at elev/foresatte ikke kan utføre skyssen selv?
• Hva er foresattes arbeidssted og konkret arbeidsturnus/arbeidstider?
• Hvilke konkrete dager er det vanskelig å utføre skyssen?
• Gjelder vanskene både morgen og ettermiddag?
• Har eleven førerkort?
• Hva slags kjøretøy har eleven tilgang på?
• Er det andre relevante opplysninger?

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere skoleskyss i henhold til opplæringsloven kapittel 7 og 13, og privatskoleloven kapittel 3, med tilhørende forskrifter. Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og forvaltningslovens bestemmelser ligger til grunn for saksbehandlingen.

Det følger av forvaltningsloven kapittel 3-5 at det forvaltningsorgan som behandler søknader, har utredningsplikt, det vil si plikt til å få den enkelte sak tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes.

Saksbehandling i offentlig virksomhet skal foregå i skriftlige former for å sikre påkrevet etterrettelighet. Vedtak fattes med bakgrunn i tilgjengelig informasjon.

Når det søkes om skyss utover hva opplæringsloven § 7-2 gir rett til, er det nødvendig med dokumentasjon.

Behandling av personopplysninger (GDPR):
Når det søkes om skoleskyss, lagres det personopplysninger. Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med søknad om skoleskyss, er hjemlet i personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 bokstav c). Fylkeskommunen har i tillegg utredningsplikt i henhold til forvaltningsloven kapittel 3-5, det vil si plikt til å få den enkelte sak tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes. Alle personlige opplysninger blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet.

Når vi behandler personopplysninger, gjelder en rekke lovfestede rettigheter. Dette gjelder blant annet rett til å be om innsyn i personopplysninger og rett til korrigering av uriktige eller ufullstendige personopplysninger.

Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss på post@vtfk.no. Merk henvendelsen: «Personopplysninger».

Dersom du har innvendinger på måten fylkeskommunen behandler dine personopplysninger kan du klage på behandlingen til datatilsynet.
Kontakt datatilsynet på epost; postkasse@datatilsynet.no

Har du spørsmål?
Kontakt oss gjerne på skoleskyssV@vtfk.no eller telefon 33 30 01 00