Fokuset i informasjonsskrivet vil være på kollektivtrafikken, selv om de viktigste bestemmelser som kun har betydning for annen busstransport vil bli nevnt.

Informasjonsskrivet gir en kort oversikt over hva bestemmelsene innebærer og må ses i sammenheng med NS 11032 om passasjerrettigheter som er utarbeidet av aktørene i kollektivbransjen og relevante myndigheter og organisasjoner, på oppdrag fra Barne og likestillingsdepartementet. Bakgrunnen for standarden er bl.a. at regelverket om universell utforming og passasjerettigheter er fragmentert og at det kan være vanskelig for passasjeren å få en oversikt over sine rettigheter. Standardene skal i den forbindelse gi en oversikt over og presisere regelverket.
Et viktig utgangspunkt i regelverk er Diskriminering og tilgjengelighetsloven § 5 som oppstiller et forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Diskriminering og tilgjengelighetsloven § 6 gjør b.la unntak for saklig forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå formålet, hvor det er et rimelig forhold med det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den enkelte.

Klikk her for å lese hele dokumentet.