Vi arbeider for å snarest mulig gjøre kollektivtrafikken fossilfri ved å kun kjøre på fornybare energikilder og er med denne kontrakten enda et lenger stykke på vei. Kontrakten innebærer 33 nye busser. I følge kontrakten skal minimum 70% av ruteproduksjonen benytte biogass som drivstoff. Biogassbusser har et lavere støynivå enn ordinære dieselbusser, og er så godt som 100 prosent fornybart, og gir de laveste utslippene av drivstofftypene som foreløpig er kommersielt tilgjengelige. Resterende del av ruteproduksjonen skal gjennomføres med 100% fornybar energi. 

Vi er fornøyd med å få Nettbuss med på laget igjen og vi ser frem til å utvikle kollektivtrafikken videre i dette området sammen med Nettbuss.  

Nettbuss er et av de største busselskapene i Norden, med virksomhet i Norge og Sverige. Nettbuss har ca 113 millioner passasjerer i året, omsetter for 6 milliarder kroner, har 3300 busser og 7.400 medarbeidere.

Fakta om Biogass:
Biogass er renset metangass som produseres i regionen av kloakkslam og biologisk behandlet matavfall. Biogass gir store reduksjoner i utslipp sammenliknet med ordinær diesel. Biogass gir 40 prosent lavere utslipp av NOX, 80 prosent lavere utslipp av partikler, og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO2.


På bildet: Administrerende direktør i Nettbuss, Ole Engebret Haugen og Administrerende direktør i Vestfold kollektivtrafikk Erik Gundersen. 
Foto: VKT