Skoleskyss - grunnskolen

Skyssordningen omfatter elever i grunnskolen, 1. - 10. trinn.
 
Følgende elevgrupper har rett til fri skyss:
 
 • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei,
  og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei.
 • Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.
 • Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.
 • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller har fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.
 • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.
 • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Skolekort grunnskolen 

Elever med rett til fri skyss blir utstedt med reisebevis/skolekort. Det er elevens skole som bestiller skolekortet.

 • Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Skolekortet skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss.
 • Skolekortet er gyldig for en tilkjøring og en frakjøring mellom hjem og skole, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet.
 • Skolekortet gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.
 • Mistet/ødelagt reisebevis/skolekort skal straks meddeles skolen som bestiller nytt.

Eleven/foresatte må påregne å betale et duplikatgebyr. Ved tap av reisebevis/skolekort skal skolen utstede et midlertidig ”reisebevis” inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt.


Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av skoleveien. Det er fra skolestart høsten 2016 skolene som søker om tilrettelagt skoleskyss på vegne av elevene.

 • Tilrettelagt skoleskyss er å betrakte som ordinær skoleskyss i rute
 • Eleven tas opp/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med VKT.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Det kan ikke påregnes fast sjåfør ved tilrettelagt skoleskyss.
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning og i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan bringe med seg ski, sykkel eller annet utstyr.
 • Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (eks ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)

 

Klagemuligheter

Klager på avgjørelser om rett til skoleskyss i grunnskolen sendes til skolen eller kommunens skolekontor. Klager som ikke blir tatt til følge, avgjøres av Fylkesmannen ved grunnskoleskyss.

 

Har du spørsmål om skoleskyss?

Da kan du kontakte: