Skyss til videregående skole

Elever som bor øst/syd for E-18 bor innenfor et område med et tilfredstillende kollektivtilbud og har ikke rett på fri skyss. De fleste kjøper 30-dagers Vestfoldkort Ungdom som også kan benyttes til fritidsreiser. Skoleskyss regnes som den daglige skyssen mellom hjem og skole/opplæringssted til skolens ordinære start- og sluttider. Skyssordningen omfatter elever som har rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3.1.

Følgende elevgrupper har rett til fri skyss:

 • Elever som bor vest/nord for E18 med mer enn 6 km mellom skole og hjem. Elever i Sande kommune har ikke rett til fri skyss til videregående skole.
 • Elever bosatt øst/syd for E-18 som har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.   
 • Elever som på grunn av funksjonshemming og som ifølge legeerklæring har behov for skyss.
 • ​​Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.

Eleven søker skyss selv via vår portal MinSkyss. 
Elever med rett til fri skyss blir utstedt med reisebevis/skolekort.

 • Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Skolekortet skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.
 • Skolekortet er gyldig for en reise tur/retur mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet
 • Skolekortet gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.
 • Mistet/ødelagt reisebevis/skolekort skal straks meldes skolen.

Ved tap av reisebevis/skolekort må eleven/foresatte påregne å betale et bussbilletter inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt.

Har du ikke rett til fri skyss?

I Vestfold er det Ungdomskort. Ungdomskortet gjelder for ungdom i alderen 16 – 19 år og elever ved den videregående skolen med utvidet ungdomsrett. Alle ungdommer mellom 16 og 19 år kan kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Kortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.  

Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene, på salgskontorene eller i vår nettbutikk. Ved førstegangsutstedelse tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Mer info og priser på Vestfoldkort finner du her

 

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av skoleveien.

 • Tilrettelagt skoleskyss er å betrakte som ordinær skoleskyss i rute
 • Eleven tas opp/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med VKT.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Det kan ikke påregnes fast sjåfør ved tilrettelagt skoleskyss.
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning og i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan bringe med seg ski, sykkel eller annet utstyr.
 • Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (eks ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)

Skal du søke om tilrettelagt skyss? Ta kontakt med skolen. 

Har du spørsmål om skoleskyss?

Da kan du kontakte:


 

 

.