Takstregulativ


Gjelder området som tidligere var Vestfold fylke: 

1. Betaling

De rimeligste enkeltbillettene kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett.
Om bord på bussen kan du kjøpe enkeltbilletter med bankkort og med kontanter (ikke med sedler større enn 200 kroner).

2. Enkeltbilletter

2.1 Barnebilletter
Barn under 6 år reiser gratis. Barn fra 6 til og med 17 år kan reise med barnebillett. Voksentakst fra fylte 18 år.

2.2 Enkeltbilletter med honnørrabatt
Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til:

 • personer som er over 67 år.
 • Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 17. juni 1966 nr.12 paragraf 8.3.
 • Blinde.
 • Ektefelle eller partner (registrert iht partnerskapsloven), uansett alder, som reiser i følge med person som løser honnørbillett.

De som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med Postverkets identitets-kort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg forevise legitimasjon fra trygdekontoret.
Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund. Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.

Døvblinde:
Ved kjøp av enkeltbillett med honnørrabatt gis døvblinde rett til å ta med seg en ledsager gratis. Spesielt legitimasjonskort, utstedt av enten Regionsenteret
for døvblinde, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Statped faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet Bergen, Statped faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Oslo og Signo skole- og kompetansesenter, Andebu.

Ledsager:
Ledsagerbevis utstedes til den som er avhengig av ledsager for å benytte offentlige transportmidler. Beviset er et kort med bilde, utstedt av kommune, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager. Kortholder velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager. Begge vil da betale 50% av ordinær pris.

2.3 Gruppebillett
Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun en billett. Ved gjennomgående reiser må gruppen billettere samlet for å åpne overgangsrabatt.

2.4 Viktorbillett barneskoler
Barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person på avgang
med lokalbussene i tidligere Vestfold. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. Dersom det er en stor gruppe (over 10-12
stk.) anbefaler vi å dele gruppen over flere avganger der dette er mulig. 

For barnehager anbefaler vi å benytte Gruppebillett. Se punkt 2.3

2.5 24-timersbillett
24-timersbilletten gir rett til et ubegrenset antall reiser i tidligere Vestfold til en fast pris.

2.6 Moderasjon for vernepliktig personell og sivile tjenestepliktige
Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.
Moderasjonene gjelder kun enkeltbilletter.

2.7 Skifte av buss
Hele reisen billetteres ved påstigning første reisestrekning. For viderereiser innenfor 45 minutter i ankomstsonen gis fri overgang. Tiden regnes fra
det tidspunkt første reisestrekning avsluttes. For videre reiser innenfor 45 minutter til annen sone betales ordinær takst fratrukket takstgruppe 1.

2.8 Samarbeid med Brakar: 
Har du gyldige VKT produkter (gjelder alle VKT produkter bortsett fra Verdikort) kan du benytte disse på Brakars linje 91 Berger - Drammen sykehus, linje 92 Svelvik – Mariås og linje 98 Tangen – Mariås - Berger. Har du reisekort med gyldig periode må du i tillegg til kortet vise gyldig valideringskvittering. Denne får du av sjåfør på VKT buss om du spør.

Overgang Drammensonen og Svelviksonen: 

Det gis fri overgang i 45 minutter til alle linjer innenfor sone Drammen og Svelvik. Kunde må vise gyldig billett eller reisekort med valideringskvittering. VKT Ung gjelder til og med sone Lier. Ved videre reise til tilstøtende soner betales ordinær takst fratrukket takstgruppe 1 hos Brakar.

Skoleelever fra Vestfold til grunnskoler i Viken området: Grunnskoleelever som reiser med Linje 93 mellom Berger og Svelvik kan benytte Brakar skolekort og Brakar produkter på avganger til og fra skolen i Viken. Elevene skal ha skolekort med oblat.

Skoleelever fra Svelvik til Sande videregående: Videregående elever som bor i Svelvik og som går på Sande videregående skole og som reiser med Linje 93/skolebusser mellom Svelvik og Sande vgs. kan kjøpe Vestfoldprodukter. Disse produktene vil de også kunne benytte til overgang på Brakars busser i Drammensonen og i Svelviksonen innenfor 45 minutter. Reiser de med reisekort må de vise gyldig valideringskvittering. 

VKT anbefaler elevene som går på Sande videregående og benytter buss frem og tilbake til skolen om å kjøpe Vestfoldkort Ung. Dette gjelder for alle i alderen 6 til 19 år. Med Vestfoldkort Ung kan de reise ubegrenset på lokalbusser som kjøres i regi av Vestfold kollektivtrafikk samt kunne benytte dette på Brakar Linje 91 til Drammen, Linje 98 Tangen – Mariås - Berger og Linje 92 til Mariås.

Har du Brakar produkter?Har du gyldige Brakar produkter (gjelder alle Brakar produkter bortsett fra Verdikort/reisepenger) så kan du benytte dette på reiser med VKT sine skolebusser og på Linje 93 og Linje 96. Har du reisekort fra Brakar må du ha med gyldig valideringskvittering.

3. Verdikort

Kortet kan fylles opp med valgfritt beløp over 100 kr, hvor saldoen blir lagret på kortet. Bruk av verdikort gir en lavere kampanjepris enn om du kjøper enkeltbillett om bord. Ihendehaver kan betale for flere reisende. For kunder med fast reisemønster kan verdikortet settes opp med autoreise slik at riktig pris belastes automatisk ved hver registrering på billettmaskinen. Det tas et gebyr ved førstegangsutstedelse av reisekort.

4. Vestfoldkort (periodekort)

4.1 Generelt
Vi har tilgjengelig 7, 30 og 180 dagers perioder. Periodekort er gyldig på alle våre avganger i tidligere Vestfold samt på rutene fra Sande
til Drammen og Svelvik. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele tidligere Vestfold for en fast pris. Alle periodekort er upersonlige og kan kun benyttes av
personer i gyldig kategori. Husk at du alltid må kunne vise legitimasjon for å ha rett til rabatt hvis personalet ber om det.
Perioden aktiviseres ved førstegangs bruk.

4.2 Vestfoldkort Honnør
Ihendehaverkort. Kan kun benyttes av personer som er over 67 år eller har krav på honnørrabatt (se pkt. 2.2). Kortet er kun gyldig sammen
med godkjent legitimasjon.

4.3 Vestfoldkort GodtVoksen
Ihendehaverkort. Kan kun benyttes av personer mellom 60 og 66 år. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

4.4 Vestfoldkort Voksen
Ihendehaverkort. Kortet er gyldig for alle kundekategorier.

4.5 Vestfoldkort UngVoksen
Ihendehaverkort. Kan kun benyttes av unge voksne mellom 20 og 29 år. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

4.6 Vestfoldkort Ung
Ihendehaverkort. Kortet kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år.

Ungdomsrett: Elever i de fylkeskommunale videregående skolene i tidligere Vestfold som er eldre enn 19 år og har rett på ungdomsrett kan kjøpe produktet Ungdom
20+, 30 dager på vårt kundesenter i Tønsberg (lik pris som Vestfoldkort Ung 30 dager). Ungdomsretten må dokumenteres (bevis fra skolen/inntakskontoret

4.7 Vestfoldkort Student 30+
Ihendehaverkort. Kan kun benyttes av studenter over 30 år ved universitet eller høgskole. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele tidligere Vestfold for en fast pris. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

 • Gjelder ikke for studenter over 30 år ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler samt hospitanter og personer i full ervervsmessig stilling.
 • Gjelder ikke for studenter over 30 år som mottar lønn eller annen godtgjørelse for studiet.
 • Gjelder for norske studenter over 30 år som studerer i Norge og utlandet samt utenlandske studenter over 30 år som studerer i Norge.

Gyldig legitimasjon for Vestfoldkort Student 30+:

 • Studiekort eller skolebevis med foto
 • Attestasjon fra skole sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen godkjent legitimasjon med foto.
 • Gyldig digitalt studentbevis.

  Påfylling kun på salgskontor. Gyldig i 30 dager. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

5. Skolekort

Det tas ikke gebyr ved anskaffelse av skolekort. Alle skolekort er personlige kort og kan kun benyttes av personen det er utstedt til. Misbruk medfører gebyr. Skolekort skal ikke fylles opp med verdi/perioder. Skolekort skal kun benyttes på reiser i forbindelse med skolestart/skoleslutt.

6. Rullestol på buss

Rullestolens lengde kan ikke være over 1200 mm, bredden ikke over 700 mm, og høyden ikke over 1090 mm. Disse målene er uten bruker. Totalvekten inklusive bruker skal ikke overstige 250 kg.
Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t. Alle mål og plassforhold er i henhold til eller bedre enn EUs direktiver. 

7. Reisegods

Det er gratis å ta med sykkel og hund om bord på lokalbusser i tidligere Vestfold. 

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i bussene. Reisegods medtas så langt plassen rekker og sjåføren finner det forsvarlig. Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre. I bussene skal det ikke mer enn 2 barnevogner/ 1 rullestol / 2 sykler til før det blir fullt på plassen avsatt til dette.

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

Dersom du har med deg hund på bussen, ber vi om at du tar hensyn til andre reisende og personer med allergi. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende.

Vis hensyn når du har med deg sykkel på bussen. Du må kunne håndtere sykkelen på og av på egenhånd. Sykkel skal plasseres slik at de ikke er til hinder for andre passasjerer, og holdes fast under hele reisen. Husk at du som reisende er ansvarlig for eventuell skade sykkelen måtte påføre andre.

Bagasje: Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg. Bagasjen må plasseres slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

Segway/ståhjuling/sykler på over 20 kg kan ikke tas med om bord. 

8. Mat og drikke på buss

Det er ikke tillatt å drikke eller spise om bord.

9. Billett i mobilapp


9.1 Datatrafikk
Du må ha datatrafikk ved påstigning og billettkontroll slik at du får vist dagens animasjon og lest av qr kode på QR-leseren og vist billett til billettkontrollør.

9.2
Enheten må ha en leselig skjerm og den reisende er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig strøm eller batteri i mobiltelefonen. Reisende som ikke kan vise gyldig billett skal betale ordinær pris. 

Er billett-appen ikke tilgjengelig kan du kjøpe billett om bord eller på et salgskontor. Dersom du har månedskort på mobilen kan du ta kontakt
med oss i etterkant så vil vi refundere enkeltbilletten du måtte kjøpe i tillegg. Ta vare på kvitteringen.

9.3
Det er ikke tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av appen til enhver tid.
Det er ikke tillatt å omsette billetter.

10. Straffetakst og refusjoner

10.1 Straffetakst
Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett, kort med riktig kategori eller ikke har validert kortet korrekt, skal betale et gebyr på kr. 500,- eller kr. 300,- om man betaler på stedet. Gebyret utstedes av kontrollør. Ved bruk av kort skal kortet forevises ved kontroll. Ved misbruk eller forsøk på misbruk vil kort bli inndratt. Har du billetten på mobilen kan produktet bli fjernet.

10.2 Refusjoner
Mistet eller stjålet kort kan sperres. Passasjeren må melde sperring til vårt kundesenter på Tønsberg rb.st eller via epost til firmapost@vkt.no. Nytt Verdikort vil kunne inneholde den verdi som er i kortet ved det
tidspunkt sperringen er utført. Kvittering må medbringes. Har du registrert kortet i nettbutikken kan du skrive ut kvittering fra nettbutikken.
Nytt Periodekort vil kunne inneholde varigheten til den dato det opprinnelig var betalt for. Kvittering må medbringes. Har du registrert kortet i nettbutikken kan du skrive ut kvittering fra nettbutikken.

10.3 Angrerett
Kjøpte periodekort refunderes ikke. Det er ingen angrerett for enkeltbilletter kjøpt via mobiltelefonen. En billett som er lastet ned til telefonen anses som tatt i bruk. Gebyr for utstedelse av nytt reisekort er 50 kroner.

For periodebilletter vil kunden ha angrerett i 14 dager fra kjøp, dvs. når periodebilletten er lagt i Reisekortet. Angreretten faller bort når periodebilletten er tatt i bruk. Hvis det ikke er andre gyldige periodebilletter i Reisekortet vil dette skje samtidig med at periodebilletten legges i kortet.
Ved påfylling verdi i Reisekortet vil kunden ikke ha angrerett.
Hvis du vil påberope deg angrerett, må du gi melding om dette til VKT innen fristen.
Henvend deg til oss via vårt kontaktskjema.

Merk deg at alle som reiser med rabattert billett må kunne forevise gyldig bevis på forespørsel. Ved endring av passasjerkategori, for eksempel fra UngVoksen til Voksen, er du ansvarlig for å endre kategori om du har et aktivt billettprodukt. Ta kontakt med VKT sitt kundesenter så hjelper vi deg med dette.

Øvrige bestemmelser

Det er ikke plassgaranti på lokalbusser i det tidligere Vestfold området. 

Viktig å vise tydelig signal når man skal være med bussen. 

 

Fant du det du lette etter?