Taksteregulativ

Dette gjelder inne nattbusser

1. Betaling

Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe enkeltbilletter med bankkort og med kontanter (ikke med sedler større enn 200 kroner).

2. Enkeltbilletter

2.1 Barnebilletter
Barnetakst betales fra fylte 6 år til man fyller 18 år. 

2.2 Enkeltbilletter med honnørrabatt
Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til:

  • personer som er over 67 år.
  • Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 17. juni 1966 nr.12 paragraf 8.3.
  • Blinde.
  • Ektefelle eller partner (registrert iht partnerskapsloven), uansett alder, som reiser i følge med person som løser honnørbillett.

De som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med Postverkets identitets-kort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg forevise legitimasjon fra trygdekontoret.
Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund. Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.

Døvblinde:
Ved kjøp av enkeltbillett med honnørrabatt gis døvblinde rett til å ta med seg en ledsager gratis. Spesielt legitimasjonskort, utstedt av enten Døvblindsenteret i Nord-Norge, Skådalen kompetansesenter, Vestlandet kompetansesenter eller Andebu Døvblindesenter må forevises som tilleggslegitimasjon.

Ledsager:
Ledsagerbevis utstedes til den som er avhengig av ledsager for å benytte offentlige transportmidler. Beviset er et kort med bilde, utstedt av kommune, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager. Kortholder velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager. Begge vil da betale 50% av ordinær pris.

2.3 Gruppebillett
Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun en billett. Ved gjennomgående reiser må gruppen billettere samlet for å åpne overgangsrabatt.

2.4 Viktorbillett barnehager
Barn og ansatte i barnehager som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person på avganger med lokalbussene i Vestfold. Her tas det betaling av barn under 6 år i følge med barnehageansatte. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. Dersom det er en stor gruppe (over 10-12 stk.) anbefaler vi å dele opp gruppen over flere avganger der dette er mulig.

2.5 Viktorbillett barneskoler
Barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person på avganger med lokalbussene i Vestfold. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. Dersom det er en stor gruppe (over 10-12 stk.) anbefaler vi å dele gruppen over flere avganger der dette er mulig.

2.6 24-timersbillett
24-timersbilletten gir rett til et ubegrenset antall reiser i Vestfold til en fast pris.

2.7 Moderasjon for vernepliktig personell og sivile tjenestepliktige
Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. Moderasjonene gjelder for alle reiser med buss. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Moderasjonene gjelder kun enkeltbilletter og gis ikke i tillegg til andre rabatter. Moderasjonene gjelder på ordinære ruteavganger, og bare i den utstrekning ordinært oppsatt materiell er tilstrekkelig. Større fellesreiser må bestilles og betales spesielt.

2.8 Skifte av buss
Hele reisen billetteres ved påstigning første reisestrekning. For viderereiser innenfor 45 minutter i ankomstsonen gis fri overgang. Tiden regnes fra
det tidspunkt første reisestrekning avsluttes. For videre reiser innenfor 45 minutter til annen sone betales ordinær takst fratrukket takstgruppe 1.

Kjøper du et av VKT sine billettprodukter for å reise med Linje 91 eller 96 til Drammen kan du reise gratis videre på bylinjene i Drammen (Gule bybusser Linje 3-25) innen 45 minutter. Dette gjelder alle billettprodukter fra Vestfold (enkeltbilletter, 24-timersbilletter, verdikort, Vestfoldkort og alle produkter på VKT Mobilbillett). Kundene skal vise valideringskvittering i tillegg til reisekortet.

Har du kjøpt et av Brakar sine produkter (enkeltbillett, ungdomsbillett, reisepenger, periodebilletter og alle produkter på appen Brakarbillett) kan du benytte disse på Linje 91 og 96 som kjøres av Vestfold kollektivtrafikk innen Buskerud. Skal du videre gjelder ordinære overgangsregler. Kundene skal vise valideringskvittering i tillegg til reisekortet. På VKT sine avganger er det voksentakst fra fylte 18 år.

3. Verdikort

Kortet kan fylles opp med valgfritt beløp over 100 kr, hvor saldoen blir lagret på kortet. Bruk av verdikort gir en lavere kampanjepris enn om du kjøper enkeltbillett om bord. Ihendehaver kan betale for flere reisende. For kunder med fast reisemønster kan verdikortet settes opp med autoreise slik at riktig pris belastes automatisk ved hver registrering på billettmaskinen. Det tas et gebyr ved førstegangsutstedelse av reisekort.

4. Vestfoldkort (periodekort)

4.1 Generelt
Perioden aktiviseres ved førstegangs bruk. Gjelder for 7, 30 eller 180 dager. Gyldig på alle våre avganger i Vestfold samt på rutene fra Sande/Svelvik til Drammen. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gjelder ikke på nattbusser. Alle periodekort er upersonlige og kan kun benyttes av personer i gyldig kategori. Husk at du må kunne vise legitimasjon for å ha rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll. Misbruk kan føre til inndragning av reisekort/periode på mobilen og straffegebyr.

4.2 Vestfoldkort Honnør
Ihendehaverkort. Kan kun benyttes av personer som er over 67 år eller har krav på honnørrabatt (se pkt. 2.2). Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

4.3 Vestfoldkort GodtVoksen
Ihendehaverkort. Kan kun benyttes av personer mellom 60 og 66 år. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

4.4 Vestfoldkort Voksen
Ihendehaverkort. Vestfoldkort voksen gjelder for et ubegrenset antall reiser i hele Vestfold til en fast pris. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. 

4.5 Vestfoldkort UngVoksen
Ihendehaverkort. Kan kun benyttes av unge voksne mellom 20 og 29 år. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold til en fast pris. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon. 

4.6 Vestfoldkort Ung
Ihendehaverkort. Kortet kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold til en fast pris. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon. Kortet gjelder også for elever i de fylkeskommunale videregående skole som har ungdomsrett. Disse elevene har krav på ungdomskort selv om de ikke er mellom 16 og 19 år, 30 dagers periode. Ungdomsretten må dokumenteres. 

4.7 Vestfoldkort Student 30+
Ihendehaverkort. Kan kun benyttes av studenter over 30 år ved universitet eller høgskole. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

  • Gjelder ikke for studenter over 30 år ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler samt hospitanter og personer i full ervervsmessig stilling.
  • Gjelder ikke for studenter over 30 år som mottar lønn eller annen godtgjørelse for studiet.
  • Gjelder for norske studenter over 30 år som studerer i Norge og utlandet samt utenlandske studenter over 30 år som studerer i Norge.

Gyldig legitimasjon for Vestfoldkort Student 30+:

  • Studiekort eller skolebevis med foto
  • Attestasjon fra skole sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen godkjent legitimasjon med foto.
  • Digitalt studentbevis som er gyldig Påfylling kun på salgskontor. Gyldig i 30 dager. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon.

5. Skolekort

Det tas ikke gebyr ved anskaffelse av skolekort. Alle skolekort er personlige kort og kan kun benyttes av personen det er utstedt til. Misbruk
medfører gebyr. Skolekort skal ikke fylles opp med verdi/perioder.

6. Rullestol på buss

De fleste av våre busser er tilrettelagt for universell utforming med lett adgang for rullestoler via heis/rampe.
Plassen om bord er beregnet for rullestoler som ikke overstiger maksimumsmålene 80 x 120 cm. Heisen/kjørerampen tåler ikke belastninger på totalvekt over 300 kilo. Alle mål og plassforhold er i henhold til eller bedre enn EUs direktiver.

7. Reisegods

Det er gratis å ta med sykkel og hund om bord.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i bussene. Reisegods medtas så langt plassen rekker og sjåføren finner det forsvarlig. Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre. I bussene skal det ikke mer enn 2 barnevogner/ 1 rullestol / 2 sykler til før det blir fullt på plassen avsatt til dette.

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

Dersom du har med deg hund på bussen, ber vi om at du tar hensyn til andre reisende og personer med allergi. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende.

Vis hensyn når du har med deg sykkel på bussen. Du må kunne håndtere sykkelen på og av på egenhånd. Sykkel skal plasseres slik at de ikke er til hinder for andre passasjerer, og holdes fast under hele reisen. Husk at du som reisende er ansvarlig for eventuell skade sykkelen måtte påføre andre.

Bagasje: Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg. Bagasjen må plasseres slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

Segway/ståhjuling kan ikke tas med om bord.

8. Mat og drikke på buss

Det er ikke tillatt å drikke eller spise om bord.

9. Billett i mobilapp


9.1 Datatrafikk
Du må ha datatrafikk ved påstigning og billettkontroll slik at du får vist dagens animasjon og lest av qr kode på QR-leseren og vist billett til billettkontrollør.

9.2
Enheten må ha en leselig skjerm og den reisende er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig strøm eller batteri i mobiltelefonen. Reisende som ikke kan vise gyldig billett skal betale ordinær pris. Ved teknisk feil i app skal den reisende få reise gratis.

9.3
Det er ikke tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av appen til enhver tid.
Det er ikke tillatt å omsette billetter.

10. Straffetakst og refusjoner

10.1 Straffetakst
Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett, kort med riktig kategori eller ikke har validert kortet korrekt, skal betale et gebyr på kr. 500,- eller kr. 300,- om man betaler på stedet. Gebyret utstedes av kontrollør. Ved bruk av kort skal kortet forevises ved kontroll. Ved misbruk eller forsøk på misbruk vil kort bli inndratt. Har du billetten på mobilen kan produktet bli fjernet.

10.2 Refusjoner
Mistet eller stjålet kort kan sperres. Passasjeren må melde sperring til et salgskontor. Nytt Verdikort vil kunne inneholde den verdi som er i kortet ved det
tidspunkt sperringen er utført. Kvittering må medbringes. Har du registrert kortet i nettbutikken kan du skrive ut kvittering fra nettbutikken.
Nytt Periodekort vil kunne inneholde varigheten til den dato det opprinnelig var betalt for. Kvittering må medbringes. Har du registrert kortet i
nettbutikken kan du skrive ut kvittering fra nettbutikken.

10.3 Angrerett
Kjøpte periodekort refunderes ikke. Det er ingen angrerett for enkeltbilletter kjøpt via mobiltelefonen. En billett som er lastet ned til telefonen anses som tatt i bruk. Gebyr for utstedelse av nytt reisekort er 50 kroner. For kjøp i vår nettbutikk gjelder egne regler for refusjon.
Se www.vkt.no/butikk for mer informasjon.

Merk deg at alle som reiser med rabattert billett må kunne forevise gyldig bevis på forespørsel. Ved endring av passasjerkategori, for eksempel fra UngVoksen til Voksen, er du ansvarlig for å endre kategori om du har et aktivt billettprodukt. Ta kontakt med VKT sitt kundesenter så hjelper vi deg med dette.

Øvrige bestemmelser

Fant du det du lette etter?