Gjelder fra og med 15. mars 2024: 

Passasjerer som reiser og kjøper en billett/periode eller fyller på reisepenger inngår en reiseavtale med lokalbusser i Vestfold. Reiseavtalen gir rett til transport med selskaper som kjører på kontrakt for Vestfold fylkeskommune. Reisevilkårene er en del av denne avtalen.  

Reisevilkårene gjelder for alle som befinner seg på transportmidler til selskap som utfører oppdrag på kontrakt for Vestfold fylkeskommune.   

Passasjerer med gyldig billett har rett til å bli transportert innenfor kunngjort rutetilbud og ordinær kapasitet. Ved forsinkelser gjelder reisegarantien, se vkt.no/reisegaranti for mer info.

 

Passasjeren har rett til tilstrekkelig informasjon for å kunne gjennomføre reisen jf. Reisegarantien.   
 
For refusjon gjelder egne refusjonsregler. Se vkt.no for mer info.

Passasjeren skal: 

 1. betale for reisen i henhold til de vilkår og priser Vestfold fylkeskommunehar fastsatt. 
 2. ha gyldig billett ved påstigning på et transportmiddel. Dette innebærer at billett skal være aktivert på reisen.  
 3. bruke billetten i tråd med kunngjorte regler og vilkår, som finnes på vkt.no og i appen VKT Mobilbillett  
 4. fremvise billett uoppfordret til fører og til kontrollør ved billettkontroll. 
 5. dokumentere retten til rabattert billett ved fremvisning av gyldig legitimasjon. Om du ikke har rett til en rabattert billett / ikke har med gyldig legitimasjon må du betale voksentakstfor din reise.

Billetten skal oppbevares under hele reisen og helt til passasjeren har forlatt transportmiddelet.  

 

3. Enkeltbilletter 

3.1 Enkeltbillett barn 
Barn under 6 år reiser gratis.  

Barn fra 6 til og med 17 år kan reise med barnebillett.  

  
3.2 Enkeltbillett voksen 
Voksentakst gjelder fra fylte 18 år.  
 
3.3 Enkeltbilletter med honnørrabatt 
Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til: 

 • Alle som har fylt 67 år 
 • Blinde/svaksynte 
 • Personer med norsk uføretrygd 
 • Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt, uansett alder.  

 

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll. 

 

3.4 Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige 
Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Rabatten gjelder kun enkeltbilletter. 

 

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll. 

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis.

Den reisende med nedsatt funksjonsevne, som har med seg ledsager, skal betale billett i kategorien vedkommende hører innunder. Ledsageren reiser gratis.

Barn under 6 år som har behov for ledsager: både barnet og ledsager reiser gratis.

Du må kunne fremvise ditt ledsagerbevis ved kjøp av billett og i en billettkontroll.

Ledsagerbevis utstedes av kommunen, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

Ledsagerbevis alene gir ikke rett til honnørrabatt. Se punkt 3.3.

5.1 Ordinær gruppebillett 
Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun én billett.  
 

5.2 Viktorbillett for grunnskole 1.-10. klasse    
Barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 8,- pr person på avgang med lokalbussene.  
Det gis ikke plassgaranti.  Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang.  
Maks gruppestørrelse er 15 stykker pr. avgang. 

 
For barnehager anbefaler vi å benytte Ordinær Gruppebillett. 

 

 

Flex 30/30

Flex 30/30 gir deg 30 turer i løpet av 30 dager, enkelt og lønnsomt. Perfekt for deg som reiser ganske ofte, men ikke hver dag. Billett for hver reise gjelder i 60 minutter inkludert overgang. Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet.
Produktet er kun tilgjengelig på reisekort og kan kjøpes på nettbutikken på vkt.no, på kundesenteret på Tønsberg rb.st, salgskontorer på Narvesen og om bord på bussen.

Flex 15/30

Flex 15/30 gir deg 15 turer i løpet av 30 dager, enkelt og lønnsomt. Perfekt for deg som reiser av og til i løpet av en måned. Billett for hver reise gjelder i 60 minutter inkludert overgang. Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet.
Produktet er kun tilgjengelig på reisekort og kan kjøpes på nettbutikken på vkt.no, på kundesenteret på Tønsberg rb.st, salgskontorer og om bord på bussen.

Periodebillett kan benyttes ubegrenset for en fast pris for lokalbusser og ferger i det området du har kjøpt for. Tilgjengelig som 7 dager, 30 dager og 180 dagers produkter.  

Alle periodebilletter må aktiveres/tas i bruk innen 1 år etter kjøpsdato.
(Perioden blir aktivert etter å ha vært i kontakt med billettmaskin)

Periodebillett gjelder også på ordinære nattbusser i Vestfold. 
 

Alle periodebilletter er upersonlige, men kan kun benyttes av personer i gyldig kategori.
Periodebilletter i kategori Voksen kan benyttes av alle.
Husk at du alltid må kunne vise legitimasjon for å ha rett til rabatt hvis personalet og kontrollører ber om det. 

Fyller du år slik at billettkategori endres, for eksempel fra UngVoksen til Voksen, er du ansvarlig for å endre kategori om du har et aktivt billettprodukt.  
Ta kontakt med oss på 33 30 01 00 eller se vkt.no

 

Periodebillett kategorier:  

 

Voksen 
Kan benyttes av alle aldre.  

Honnør 
Kan kun benyttes av personer som er over 67 år eller som har krav på honnørrabatt (se punkt 3.3): 
 

 • Blinde/svaksynte 
 • Personer med norsk uføretrygd 

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll. 
Ledsagerbevis alene gir ikke rett til honnørrabatt. Ref. punkt 3.3

Ung 
Kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år. 
Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved påstigning og under kontroll. 
Barn over 12 år bør ha med gyldig legitimasjon som skal kunne vises ved kjøp og kontroll. 

 

UngVoksen 
Kan kun benyttes av unge voksne mellom 20 og 29 år. 
Kan også benyttes av studenter som er mellom 20-29 år, trenger ikke studentbevis.

  

Student 30+
Kan kun benyttes av studenter som er 30 år og eldre med gyldig legitimasjon og studentbevis. 
 
Med student menes:  

Student (30 år+) på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt. 

 

Krav til studiet og studenten 

Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt. 

 

Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid. 
 

Studier som ikke går under studentrabattordningen 

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling 
 • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.) 
 • Kortvarige kveldskurs 
 • Lærlinger 
 • Voksenopplæring (voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap», “Kompetansebyggeren” o.l. eller introduksjonsprogram for flyktninger, får ikke studentrabatt.) 

 

Gyldig legitimasjon og studentbevis skal kunne vises ved kjøp og kontroll. 

 

Utenom Rush  
Kan benyttes av alle aldre    
Gjelder kun for reiser utenom rush.  
 
På hverdager kan produktet benyttes i periodene:   

00.00 - 07:00  
09:00 - 14:00 
17:00- 00:00  

 

På lørdager og søndager kan produktet benyttes: Hele døgnet.   

 

Påstigningstidspunktet må være innenfor tillatte perioder for at produktet kan benyttes. For reiser utenom disse tidsrommene må man kjøpe ekstra billett.   

Kjøper du billett om bord kan du betale med både bankkort og kontanter. Betaler du enkeltbillett med kontanter om bord tar vi ikke imot større sedler enn 200 kroner.

Husk at det er dyrere å kjøpe enkeltbilletten om bord enn om du kjøper på forhånd.

Reisekort kan fylles opp med et valgfritt beløp over 200 kr. Saldoen blir lagret på kortet. Reisepenger er kun tilgjengelig på reisekort.  


For kunder med fast reisemønster kan reisekortet settes opp med autoreise slik at rett pris belastes automatisk ved hver registrering på billettmaskinen og du trenger derfor kun legge kortet på leseren på bussen. Ved avvik fra ditt normale reisemønster må den reisende informere sjåfør.   

Reisepenger gir kun rabatt på voksen enkeltbillett om man har aktivert autoreise for reisen som skal gjennomføres.

Det tas et gebyr ved førstegangsutstedelse av reisekort. Du kan fylle reisekort med periodebilletter og reisepenger.  

Ved å registrere ditt/dine reisekort i vår nettbutikk på vkt.no, vil du ha følgende fordeler:

 • Oversikt over transaksjoner på kortet.
 • Tilgang til saldo på reisekort.
 • Refusjon ved tap av kort (se refusjoner).

 

Det tas ikke gebyr ved første gangs utstedelse av skolekort. Alle skolekort er personlige og kan kun benyttes av personen det er utstedt til. Misbruk medfører gebyr. Skolekortet kan benyttes til reiser to ganger per skoledag inkludert overgang i forbindelse med skolestart/skoleslutt.


Skolekort skal ikke fylles opp med reisepenger/periodebilletter.  


Elever i grunnskole: Glemt/mistet skolekort

Dersom eleven ikke har skolekortet sitt, kan eleven reise gratis til skolen. Eleven må ta kontakt med skolen samme dag for å få et midlertidig lånekort, og skolen skal bestille nytt skolekort til eleven. Midlertidig lånekort utstedt av skolen skal benyttes til hjemreise samme dag og til eleven mottar nytt skolekort. 

Elever på videregående skole: Glemt/mistet skolekort
Eleven må ta kontakt med skolen samme dag for å bestille nytt skolekort. Eleven må betale for transporten inntil eleven mottar nytt skolekort.  

Gyldig alderslegitimasjon er: Pass, ID kort, førerkort, bankkort med bilde og fødselsattest (kun barn).
 
I tillegg kreves:  
- Uførepensjon gir rett til honnør: Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal vise frem legitimasjon fra NAV. 
 
- Blinde/svaksynte: skal kunne vise frem legitimasjon for blinde for å kunne benytte honnør billetter.
 
Reiser med ledsager: Den reisende skal kunne vise ledsagerbevis for å kunne ta med ledsager gratis.
 
Døvblinde: den reisende må vise frem legitimasjonskort for døvblinde for å kunne ta med ledsager gratis. 
 

-Vernepliktig/sivile tjenestepliktige: For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon for å få rabatt på enkeltbillett.
 

-Studentbevis: Når du reiser med studentbillett må du alltid kunne vise gyldig bevis på at du studerer eller går i lære det aktuelle semesteret. Beviset må inneholde navnet ditt og fødselsdato, studiested samt at det gjelder det aktuelle semesteret.  

 

Hva er gyldig studentbevis? 

 • Studiekort eller studentbevis på mobil. 
 • Dokumentasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto. 
 • ANSA-godtas ikke. 

 

En reise som innebærer at man må bytte buss underveis betales helt fram til bestemmelsesstedet ved første påstigning. Når du bytter buss, må du opplyse sjåføren om overgang og vise billetten. Dette skal også gjøres ved bruk av reisekort.

Du kan bytte buss så lenge billetten er gyldig.
Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 60 minutter + 20 minutter pr sone det betales for.

Flexprodukter: Billett for hver reise på Flex 15/30 og Flex 30/30 gjelder i 60 minutter inkludert overgang. Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet.

Overgang og returreise innen samme sone er gratis så lenge billetten er gyldig. Skal du krysse en sonegrense må du betale et tillegg. Dette gjelder også billetter kjøpt med mobilen. Tillegget vil være prisen for hele den nye reisen minus enkeltbillett takst 1.  

Eksempel: reiser du fra Horten til Tønsberg med enkeltbillett kan du reise videre på denne billetten på reiser innen Sone Tønsberg (Tønsberg og Færder kommune). Skal du reise videre til Sandefjord eller tilbake til Horten så krysses en sonegrense (kommunegrensen) og du må betale et tillegg som tilsvarer takst 2 minus takst 1. Dette gjøres hos sjåfør ved påstigning.

Takst 1: for reiser innenfor 1 sone.
Takst 2: for reiser som strekker seg over 2 soner
Takst 3: for reiser som strekker seg over 3 soner eller mer  

Soner:
Vestfold Nord: Holmestrand og Horten kommuner
Tønsberg: Tønsberg og Færder kommuner
Sandefjord: Sandefjord kommune
Larvik: Larvik kommune


Samarbeid med Brakar:

Har du gyldige VKT produkter (gjelder alle VKT produkter bortsett fra reisepenger) kan du benytte disse på Brakars linje 91 Berger - Drammen sykehus, linje 92 Svelvik – Mariås og linje 98 Tangen – Mariås - Berger. Har du reisekort med gyldig periode må du i tillegg til kortet vise gyldig valideringskvittering. Denne får du av sjåfør på VKT buss om du spør.

Overgang Drammensonen og Svelviksonen: 
Det gis fri overgang i 45 minutter til alle linjer innenfor sone Drammen og Svelvik. Kunde må vise gyldig billett eller reisekort med valideringskvittering. VKT Ung gjelder til og med sone Lier. Ved videre reise til tilstøtende soner betales ordinær takst fratrukket takstgruppe 1 hos Brakar.

Skoleelever fra Vestfold til grunnskoler i Buskerud området: Grunnskoleelever som reiser med Linje 93 mellom Berger og Svelvik kan benytte Brakar skolekort og Brakar produkter på avganger til og fra skolen i Drammen.

Skoleelever fra Svelvik til Sande videregående: Videregående elever som bor i Svelvik og som går på Sande videregående skole og som reiser med Linje 93/skolebusser mellom Svelvik og Sande vgs. kan kjøpe Vestfoldprodukter. Disse produktene vil de også kunne benytte til overgang på Brakars busser i Drammensonen og i Svelviksonen innenfor 45 minutter. Reiser de med reisekort må de vise gyldig valideringskvittering. 

Vi anbefaler elevene som går på Sande videregående og benytter buss frem og tilbake til skolen om å kjøpe Vestfoldkort Ung. Dette gjelder for alle i alderen 6 til 19 år. Med Vestfoldkort Ung kan de reise ubegrenset på lokalbusser som kjøres i regi av Vestfold kollektivtrafikk/Vestfold fylkeskommune samt de kan benytte dette produktet på Brakar Linje 91 til Drammen, Linje 98 Tangen – Mariås - Berger og Linje 92 til Mariås.

Har du Brakar produkter? Har du gyldige Brakar produkter (gjelder alle Brakar produkter bortsett fra Verdikort/reisepenger) så kan du benytte dette på reiser med VKT sine skolebusser og på Linje 93 og Linje 96. Har du reisekort fra Brakar må du ha med gyldig valideringskvittering.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i transportmidlene. Reisegods medtas så langt plassen rekker, og sjåføren/personalet finner det forsvarlig. I tvilstilfeller er det personalet som avgjør om gjenstand eller dyr kan tas med. For eksempel kan allergi blant andre passasjerer medføre at dyr ikke kan være med på transportmiddelet.

 Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene. I bussene skal det ikke mer enn 2 barnevogner/ 1 rullestol / 2 sykler til før det blir fullt på plassen avsatt til dette. 
 
Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler. 

Vestfold fylkeskommune/transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på barnevogner og gjenstander som blir tatt, med mindre det kan påvises uaktsomhet fra betjeningen sin side.

 
14.1 Rullestol 
Gratis å ha med om bord.  

 • Festeanordninger skal benyttes.
 • Maksimumsmål: 1300x750mm*
 • Buss med rullestolheis: Maks 350 kg inkl. bruker.
 • Buss med rullestolrampe: Maks 300 kg inkl. bruker
 • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t. 
 • Personalet vil så langt det er praktisk mulig hjelpe til ved av- og påstigning.

 

* På linjer som betjenes med mindre busser (linje 100, 110, 118 og 114 samt busser som benyttes til/fra Nauen) er maksimumsmål for rullestol: 1200x700mm.     
 

14.2 Bagasje 
Håndbagasje skal ikke overskride 10 kg, og må kunne oppbevares slik at det ikke tar opp ekstra setekapasitet og heller ikke representerer noen sikkerhetsrisiko.

Større og tyngre bagasje som akebrett, ski m.m. kan kun tas med dersom det er plass og personalet etter vurdering finner det forsvarlig, etter anvisning fra sjåfør/personalet.  

Den reisende må selv sørge utstyr og bagasje blir plassert/oppbevart forsvarlig i transportmiddelet.


14.3 Barnevogn
Gratis å ha med om bord.
Barnevogner må sikres/plasseres slik at de ikke velter og holdes fast/ festes under hele reisen.

 

 
14.4 Sykkel/elsykkel og sparkesykkel/elsparkesykkel
Gratis å ha med om bord.  
Sykler/sparkesykkel kan kun tas med på transportmidler som har plass og muligheter til sikker transport, etter anvisning fra personalet/sjåfør. Plassbegrensningsreglene gjelder.  

Sykkelen kan ikke være over 1750 mm lang og ikke over 700 mm bred.
Sparkesykler/elsparkesykler som kan slås sammen kan tas med.
Små sparkesykler/elsparkesykler som enkelt kan tas under armen beregnet til bruk av barn/ungdom kan tas med.

Vis hensyn når du har med deg sykkel/sparkesykkel på bussen.
Du må kunne håndtere sykkelen/sparkesykkel på og av på egenhånd. Sykkel/sparkesykkel skal plasseres slik at de ikke er til hinder for andre passasjerer, og holdes fast/ festes under hele reisen. Husk at du som reisende er ansvarlig for eventuell skade sykkelen/sparkesykkel måtte påføre andre. 

  

14.5 Dyr 

Gratis å ha med om bord. 
Dersom du har med deg dyr på bussen, ber vi om at du tar hensyn til andre reisende og personer med allergi. Dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende). Dyr er ikke tillatt på setet.  
 

14.6 Mat og drikke 

Det er ikke tillatt å drikke eller spise om bord i bussene.  

 

14.7 Våpen
Eventuelle skytevåpen som tas med, skal være tomme for ammunisjon. Våpenet skal være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller liknende. Eventuelt sluttstykke skal ikke oppbevares sammen med våpenet
 

14.8 Gjenstander som ikke kan tas med 

Gjenstander som ikke kan tas med er: Brannfarlige og eksplosive stoffer, ladde våpen, skarpkantede, illeluktende eller store gjenstander, redskaper/kjøretøy med forbrenningsmotor, våpen som ikke transporteres forskriftsmessig og annet som kan være til fare/ulempe for andre.

Gjenglemte gjenstander i transportmiddel skal snarest mulig leveres til personalet/sjåfør. Hittegods oppbevares av transportøren eller Vestfold fylkeskommune i tre måneder. Dette gjelder ikke matprodukt og liknende. Dersom eieren ikke melder seg innen rimelig tid og beviser sin rett til gjenstanden, vil verdigjenstander overleveres til politiet. Andre gjenstander blir gitt til veldedige organisasjoner eller kastet. Gjenstander som kan inneholde sensitive personopplysninger blir destruert.

Sikkerhet

Om bord i transportmiddelet skal setebeltet benyttes der dette er påbudt i henhold til Vegtrafikkloven. Sjåfør/fører skal ikke forstyrres når kjøretøyet er i bevegelse. Nød utstyr som nødbrems og nødhammer skal ikke benyttes unødvendig.

Det er forbudt å åpne dører mens transportmiddelet er i fart eller mellom holdeplasser.

Det er ikke tillatt å hindre personalets nødvendige utsyn eller å plassere seg slik at dørene ikke kan lukkes igjen.

Det er ikke tillat å bruke sykler, rullebrett, sparkesykler, rulleskøyter m.m. om bord i transportmiddelet.

Særskilte regler under ekstraordinære situasjoner

Under særskilte omstendigheter som eksempelvis pandemi og ekstreme værforhold, plikter passasjerene å følge pålegg fra ombordpersonalet og eventuelle myndighetspålagte restriksjoner.

Adferd

Personer som oppholder seg på transportmidler til selskap som utfører oppdrag på kontrakt for Vestfold fylkeskommune skal ikke ved aktivitet eller atferd sjenere andre, eller opptre slik at en farlig situasjon eller uønsket situasjon oppstår. Passasjerer som utviser straffbar adferd, kan bli anmeldt. Transportselskapet kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av uønsket adferd.

Røyking er, i samsvar med Tobakkskadeloven, forbudt på alle transportmidler.
Inntak av rusmidler er forbudt på alle transportmidler

Passasjerer som ikke følger adferdsreglene, kan bortvises.

17.1 Datatrafikk 
Du må ha tilstrekkelig nettdekning under kjøpsprosessen slik at du får kjøpt billett. 
Du må ha på datatrafikk ved billettkontroll, slik at du får vist/lest av dagens bilde/qr kode/animasjon ved påstigning og til billettkontrollører. Har du kontantkort, må du ha nok penger på kortet slik at dagens bilde og kontrollkode kan lastes ned. 

 
17.2 Strøm og leselig skjerm 
Enheten må fungere som normalt og ha en leselig skjerm. Den reisende er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig strøm eller batteri så lenge reisen din varer, slik at du kan vise gyldig billett. 

 

17.3 Teknisk feil med app  
Er VKT Mobilbillett ikke tilgjengelig for kjøp må du kjøpe billett om bord eller på et salgskontor. Dersom du har månedskort på i VKT Mobilbillett kan du ta kontakt med oss i etterkant så vil vi refundere enkeltbilletten du måtte kjøpe i tillegg dersom kjent driftsfeil. Ta vare på kvitteringen. 
 

Har du kjøpt billett hos en ekstern billettleverandør som Vy eller Entur og det er teknisk feil med appen?  Kjøp en billett om bord eller på salgskontor. Ta kontakt med oss i etterkant med kvitteringer for begge kjøp slik at vi kan refundere den ekstra billetten.  
  

17.4 Kjøpe billett til andre 
Kjøper du billett til andre på mobilen din må dere reise sammen, slik at du kan vise frem gyldig billett for alle. Dette gjelder ikke dersom du kjøper billett til andre som hentes opp på mottakerens mobil i løsninger hvor dette er tilgjengelig.  

 

17.5 Forfalskning og andre straffbare forhold
Det er ikke tillatt å kopiere, videresende, overføre, omsette og/eller distribuere billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av Vestfold fylkeskommune sine godkjente billettapplikasjoner til enhver tid. Å lage falske billetter eller forfalske en billett er straffbart. Forholdet kan bli anmeldt til politiet.

18.1 Straffetakst 

Passasjerer som ved kontroll ikke viser gyldig billett for påbegynt reise plikter å betale tilleggsavgift. Med påbegynt reise forståes at passasjeren er om bord i transportmiddelet. Personer uten gyldig billett kan også ilegges tilleggsavgift i det de kommer ut av transportmiddelet. Denne regelen gjelder i perioder hvor det som følge av smittevernstiltak er krav om avstand mellom passasjerer og til personalet.

Tilleggsavgiftene er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

 
Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett innen rett kategori med tilhørende legitimasjon skal betale en tilleggsavgift på kr. 1100,-  

Dersom man betaler på stedet er beløpet 900,-

For ungdom under 18 år er gebyret på 900,- uansett oppgjørsform.  
Tilleggsavgift ilegges ikke for personer under 15 år, men ved gjentagende overtredelser kan VFK holde foreldrene ansvarlige.
 
Passasjer som reiser med falsk eller forfalsket billett:  
Gebyr 2000,- og billetten blir inndratt. 

Hvis tilleggsavgiften ikke betales på stedet, skal tilleggsavgiften innbetales innen en fastsatt frist. Passasjeren har i slikt tilfelle ikke rett til å fortsette reisen uten å kjøpe en vanlig billett.

Dersom betaling foretas på stedet betales det en lavere avgift enn dersom kunden velger å betale ved giro. Lavere avgift gjelder for barn under 18 år uansett om denne betales på stedet eller ved giro. Passasjerer som betaler på stedet, får en kvittering som gir rett til å fortsette reisen på vanlige vilkår.

Hvis tilleggsavgiften ikke betales på stedet, har Vestfold fylkeskommune rett til å kreve at tilleggsavgiften skal innbetales over giro innen en fastsatt frist. Passasjeren har i slikt tilfelle ikke rett til å fortsette reisen uten å kjøpe en vanlig billett.

Passasjeren plikter å oppgi korrekt navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer, og avvente bekreftelse på disse opplysningene slik at tilleggsavgiften kan innkreves senere.

Avbrytelse av reise ved kontroll fritar ikke for tilleggsavgift.

 

18.2 Falsk, forfalskning og andre straffbare forhold

 

En passasjer som reiser med en falsk eller forfalsket billett ilegges en forhøyet tilleggsavgift og billetten blir inndratt. Å lage falsk eller forfalske en billett er straffbart. Forholdet kan bli anmeldt til politiet. Passasjerer som utviser annen straffbar adferd kan bli anmeldt.

18.3 Tilbakehold av passasjerer uten gyldig billett

Vestfold fylkeskommunes kontrollører kan holde tilbake en passasjer når vedkommende:

 • a) reiser uten gyldig billett, og enten
 • b) unnlater å betale tilleggsavgift på stedet, eller
 • c) unnlater å oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato.

Politiet vil bli tilkalt.

Passasjeren kan holdes tilbake inntil vedkommende oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato, og mens opplysningene kontrolleres.

Personer under 15 år skal ikke holdes tilbake. Tilbakeholdelse kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Hjemmel for tilbakehold finnes i Jernbanelovens § 7a og Yrkestransportlovens § 33.

Passasjerer som ikke kan vise gyldig reisebevis, kan settes av på stoppested/stasjon under reisen.

 

18.4 Klagerett

Etter forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften) § 1-4 har enhver rett til å klage på feilaktige avgjørelser eller manglende oppfyllelse av rettigheter, etter Reisevilkårene eller yrkestransportloven med tilhørende forskrifter.

18.5 Inkasso

Manglende innbetaling av tilleggsavgift vil bli purret opp og eventuelt innkrevet ved inkasso.

For mindreårige under 18 år påløper ikke ekstra inkassokostnader, men foresatte vil kunne bli orientert om forholdet. Ved gjentatte tilfeller vil de foresatte kunne holdes ansvarlig for påført økonomisk tap.

 

 

Refusjoner      
Flytter du eller får en sykemelding som fører til at du ikke lenger skal reise med oss? Hvis du ikke lenger kan bruke din periodebillett/reisepenger eller har mistet ditt reisekort og kan dokumentere at du er rette innehaver? Da er det mulig å få resterende dager refundert. Dette forutsetter at gjenstående beløp overstiger kr 100 da det trekkes et ekspedisjonsgebyr på kr 100 når refusjonen gjøres. Reisekortet blir sperret. Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg.  


Du får refundert reisepenger i inntil tre år etter beløpet er satt inn.
  

Rette innehaver er den personen som enten har registeret reisekortet i nettbutikken på vkt.no eller som, ved hjelp av kjøpskvittering med reisekortnummer og bankutskrift, kan dokumentere at han eller hun er rette eier av reisekortet. 

 

Er reisekortet ditt defekt? 
Vi erstatter defekte reisekort, uten synlige skader, kostnadsfritt. Vi overfører også resterende periode/reisepenger til nytt kort. 

 

Har reisekortet ditt blitt ødelagt?  
Er reisekortet ditt synlig skadet tas det 50 kroner for nytt reisekort samt et ekspedisjonsgebyr på kr 100 for overføringen av resterende periode/reisepenger.  

  
Angrerett  
Det er ingen angrerett for enkeltbilletter. En enkeltbillett som er lastet ned til telefonen anses som tatt i bruk.  
 

 

 

Øvrige bestemmelser

Det er ikke plassgaranti på lokalbusser.

Det er viktig å vise tydelig signal når man  skal være med bussen. 

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett  når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll.

Fant du det du lette etter?