Last ned helseerklæring her!

Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett på gratis skyss til skolen uavhengig av avstand mellom hjem og skole.
Mer informasjon finner du i vårt Regelverk for skoleskyss og i våre retninglinjer:
Retningslinjer for skoleskyss - grunnskole
Retningslinjer for skoleskyss - videregående skole

Eleven har derimot ingen særskilt rett til skoleskyss med minibuss/taxi. Den enkelte elevs skysstilbud fastsettes av fylkeskommunen og er basert på en totalvurdering av mottatt dokumentasjon om elevens skyssbehov og  fylkeskommunens kunnskap om eleven via skolen.

Foresatte kan søke om privatskyss av eget barn, og motta skyssgodtgjørelse
Mer informasjon finner du i vårt Regelverk for skoleskyss og i våre retninglinjer:
Retningslinjer for skoleskyss - grunnskole
Retningslinjer for skoleskyss - videregående skole

Fylkeskommunen planlegger og organiserer skyss for elever med søknad som skoleskyss på medisinsk grunnlag etter flg. prioriteringsrekkefølge:

 1. Buss – ordinær rute eller skolebuss

 2. Minibusser i rute – transportrute planlagt av oss

  a) Samkjøring - Ordinær plass
  b) Samkjøring - Særskilt plass - Skjermet transport.

 3. Liten bil/minibuss – transportrute planlagt av transportør
  a) Samkjøring med andre elever

Det tilstrebes alltid samkjøring, både av hensyn til miljø, kapasitet og økonomi. Samkjøring må derfor også påregnes i skoleskyss med minibuss og taxi. 

Skjermet transport

Skysstilbud om å sitte alene i bil gis i utgangspunktet ikke, men fylkeskommunen kan etter individuell vurdering gi tilbud om skjermet transport etter følgende prinsipp: 

 • Innvilget Skjermet transport betyr særskilt tilrettelegging i minibussen (ST):
  • Fast sete eller fast seterad for eleven.
  • Ledsager med på transporten dersom det er nødvendig av hensyn til eleven, andre elever eller sjåførens trafikksikkerhet. 
 • Innvilget Skjermet transport i alene-bil (AL). Dette gis kun i særdeles spesielle tilfeller hvor behovet er tilstrekkelig dokumentert. 
 • Ved behov for særskilt tilsyn under transport må bruk av ledsager vurderes.

Ledsager

Elevene har rett til nødvendig reisefølge/ledsager. I tilfeller hvor elever ikke kan reise alene, og hvor det er påkrevd med reisefølge/ledsager, har skoleeier ansvar for både å skaffe og finansiere slikt reisefølge.

Hente- og leveringstidspunkt for ledsager settes av fylkeskommunen, avhengig  av planlagt rasjonell transportrute for elev med ledsagerbehov og andre samkjørte elever.

Midlertidig skoleskyss

Ved midlertidig skoleskyss som følge av benbrudd, kneskader etc. tilbys i utgangspunktet buss, da store deler av bussparken er universelt utformet og behovet for skoleskyss anses for ivaretatt. Skyss med minibuss/taxi kan i enkelte tilfeller innvilges for en kort, begrenset periode.

Krav til Helseerklæring

Søknad om skoleskyss på medisinsk grunnlag skal dokumenteres med ny Helseerklæring for hvert skoleår.

Helseerklæringsskjema utarbeidet av tidligere VKT, nå Vestfold fylkeskommune, og er eneste aksepterte dokumentasjon for søknad om skoleskyss på medisinsk grunnlag.

Søknader uten vedlagt nytt Helseerklæring vil avvist/ikke behandlet på grunn av manglende dokumentasjon. Ny søknad må sendes.

Helseerklæringens side 2 beskriver fylkeskommunens behov for opplysninger, da fylkeskommunen kun ønsker informasjon om eleven som er nødvendig for vurdering av skyssrett og riktig skysstilbud. Det bes i stedet om foresattes samtykke til at fylkeskommunen kan ta kontakt direkte med lege, ved behov for mer informasjon i vurdering av forsvarlig skysstilbud.

Prosess for søknad om skoleskyss - medisinsk begrunnet:

Helseerklæringsskjema kan lastes ned her fra vår hjemmesideVeiledning til utfylling fremkommer på Helseerklæringens side 2. Helseerklæringen skal fylles ut og signeres av lege/sakkyndig, foresatte og skolen. Skolen legger Helseerklæringsskjemaet som vedlegg til søknaden. 

Fylkeskommunen behandler søknaden så raskt som mulig og fatter vedtak om skyssrett og skysstilbud.

Vedtaket gir informasjon om transporten vil bli utført som tilrettelagt transport med minibuss/drosje, uten angivelse av konkret transportør da det er uavklart og avhengig av senere transportplanlegging. Før oppstart vil utvalgt transportør ta direkte kontakt.

NB! Dersom den medisinske tilstanden forbedres og grunnlaget for skyss med minibuss/taxi bortfaller, må skolen og fylkeskommunen informeres umiddelbart slik at skyssen kan korrigeres/opphøre.

Praktisk info til elever - skoleskyss med minibuss/taxi:

 • Eleven hentes/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/ oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med fylkeskommunen.
 • Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Fast sjåfør kan ikke påregnes
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun elev med godkjent skyssvedtak som har rett på skyss. Søsken som ikke har vedtak om skyss kan ikke sitte på med minibuss/taxi. 
 • Det kan ikke påregnes at eleven kan ha med ski, sykkel eller annet utstyr i bilen. 
 • Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (eks ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)
Fant du det du lette etter?