Medisinsk begrunnet skoleskyss

Søknad om skoleskyss med medisinsk begrunnelse gjøres av skolene.

Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom kan ha rett på gratis skyss til skolen, uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Eleven har derimot ingen særskilt rett til skoleskyss med minibuss/taxi. Den enkelte elevs skysstilbud fastsettes av VKT, basert på en totalvurdering av mottatt dokumentasjon om elevens skyssbehov i vedlagt Helseerklæring og VKTs kunnskap om eleven via skolen.

VKT planlegger og organiserer skyss for elever med søknad som skoleskyss på medisinsk grunnlag etter flg. prioriteringsrekkefølge:

 1. Ordinære kollektivtransport / egne skolebusser
 2. Minibusser i rute / drosjer med flere elever
 3. Privatskyss / Skyssgodtgjørelse

Det tilstrebes samkjøring og deling av transportmiddel må påregnes. Skysstilbud om alenetransport gis i utgangspunktet ikke. Ved dokumentert behov for alenetransport, må bruk av ledsager vurderes og skyssgodtgjørelse kunne tilbys som et alternativ. Mer informasjon om skyssgodtgjørelse under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Ved midlertidig skoleskyss som følge av benbrudd, kneskader etc. tilbys i utgangspunktet buss, da store deler av bussparken er universelt utformet og behovet for skoleskyss anses for ivaretatt. Skyss med minibuss/taxi kan i enkelte tilfeller innvilges for en kort begrenset periode.

Krav til Helseerklæring

Fra skoleår 2018/2019 er VKTs egen Helseerklæring eneste aksepterte dokumentasjon for søknad om skoleskyss – med medisinsk begrunnelse.

Alle søknader skal dokumenteres med Helseerklæring. Søknader uten vedlagt Helseerklæring vil etter 1. mai få avslag pga. manglende dokumentasjon. Ny søknad må sendes.

Helseerklæringen angir VKTs behov for opplysninger, da VKT ikke ønsker mer informasjon om eleven enn det som er nødvendig for vurdering av skyssrett og skysstilbud. Det bes i stedet om foresattes samtykke til at VKT kan ta kontakt direkte med lege, dersom det i enkelte tilfeller skulle være behov mer informasjon for vurdering av forsvarlig skysstilbud.

Prosess for søknad om skoleskyss-medisinsk begrunnet:

Helseerklæringsskjema kan lastes ned her fra VKTs hjemmesideVeiledning til utfylling fremkommer på Helseerklæringens side 2. Helseerklæringen skal fylles ut og signeres av lege/sakkyndig, foresatte og skolen. Skolen legger ved Helseerklæringsskjemaet som vedlegg til søknaden. 

VKT vil behandle søknaden så raskt som mulig og fatte vedtak om skyssrett og skysstilbud. Skriftlig vedtak sendes innen kort tid slik at klageadgangen blir ivaretatt. Mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

Eleven vil få informasjon om konkret transportmiddel fra skolen eller VKT.

NB! Dersom den medisinske tilstanden forbedres og grunnlaget for skyss med minibuss/taxi bortfaller, må skolen og /eller VKT samtidig informeres om dette, slik at skyssen kan korrigeres/opphøre.

Praktisk info til elever - skoleskyss med minibuss/Taxi:

 • Eleven hentes/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med VKT.
 • Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Fast sjåfør kan ikke påregnes
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan ha med ski, sykkel eller annet utstyr i bilen.
 • Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (eks ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)
Fant du det du lette etter?