Medisinsk begrunnet skoleskyss

Søknad om skoleskyss med medisinsk begrunnelse gjøres av skolene.

Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom kan ha rett på gratis skyss til skolen, uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Eleven har derimot ingen særskilt rett til skoleskyss med minibuss/taxi. Den enkelte elevs skysstilbud fastsettes av Vestfold og Telemark fylkeskommune og er basert på en totalvurdering av mottatt dokumentasjon om elevens skyssbehov og Vestfold og Telemark fylkeskommune sin kunnskap om eleven via skolen.

Vi planlegger og organiserer skyss for elever med søknad som skoleskyss på medisinsk grunnlag etter flg. prioriteringsrekkefølge:

 1. Ordinære kollektivtransport / egne skolebusser
 2. Minibusser / taxi i rute med flere elever
 3. Privatskyss / Skyssgodtgjørelse

Det tilstrebes samkjøring. Deling av transportmiddel må påregnes også i skoleskyss med minibuss og taxi. Skysstilbud om å sitte alene i bil gis i utgangspunktet ikke, men Vestfold og Telemark fylkeskommune kan fra skoleåret 2019/2020 etter individuell vurdering gi tilbud om skjermet transport etter følgende prinsipp: 

 • Innvilget Skjermet transport betyr særskilt tilrettelegging i minibussen (ST):
  • Fast sete eller fast seterad for eleven.
  • Ledsager med på transporten dersom det er nødvendig av hensyn til eleven, andre elever eller sjåførens trafikksikkerhet. 
 • Innvilget Skjermet transport i alene-bil (AL). Dette gis kun i særdeles spesielle tilfeller. 

Ved dokumentert behov for skjermet transport må bruk av ledsager vurderes, og skyssgodtgjørelse kan tilbys som et alternativ. Mer informasjon om skyssgodtgjørelse under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Ved midlertidig skoleskyss som følge av benbrudd, kneskader etc. tilbys i utgangspunktet buss, da store deler av bussparken er universelt utformet og behovet for skoleskyss anses for ivaretatt. Skyss med minibuss/taxi kan i enkelte tilfeller innvilges for en kort, begrenset periode.

Krav til Helseerklæring

Fra skoleår 2018/2019 er tidligere VKTs egen Helseerklæring eneste aksepterte dokumentasjon for søknad om skoleskyss – med medisinsk begrunnelse.

Alle søknader skal dokumenteres med Helseerklæring. Søknader uten vedlagt Helseerklæring vil få avslag på grunn av manglende dokumentasjon. Ny søknad må sendes.

Helseerklæringen angir Vestfold og Telemark fylkeskommune  sitt behov for opplysninger, da Vestfold og Telemark ikke ønsker mer informasjon om eleven enn det som er nødvendig for vurdering av skyssrett og skysstilbud. Det bes i stedet om foresattes samtykke til at Vestfold og Telemark fylkeskommune kan ta kontakt direkte med lege, dersom det i enkelte tilfeller skulle være behov mer informasjon for vurdering av forsvarlig skysstilbud.

Prosess for søknad om skoleskyss - medisinsk begrunnet:

Helseerklæringsskjema kan lastes ned her fra vår hjemmesideVeiledning til utfylling fremkommer på Helseerklæringens side 2. Helseerklæringen skal fylles ut og signeres av lege/sakkyndig, foresatte og skolen. Skolen legger Helseerklæringsskjemaet som vedlegg til søknaden. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil behandle søknaden så raskt som mulig og fatte vedtak om skyssrett og skysstilbud. Skriftlig vedtak sendes innen kort tid slik at klageadgangen blir ivaretatt. Mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

Eleven vil få informasjon om konkret transportmiddel fra skolen eller Vestfold og Telemark fylkeskommune.

NB! Dersom den medisinske tilstanden forbedres og grunnlaget for skyss med minibuss/taxi bortfaller, må skolen og Vestfold og Telemark fylkeskommune informeres om dette slik at skyssen kan korrigeres/opphøre.

Praktisk info til elever - skoleskyss med minibuss/taxi:

 • Eleven hentes/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 • Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Fast sjåfør kan ikke påregnes
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan ha med ski, sykkel eller annet utstyr i bilen.
 • Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (eks ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)
Fant du det du lette etter?