Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Tidligere Vestfold fylkeskommune har utarbeidet eget regelverk og veiledende retningslinjer for håndtering og organisering skoleskyssen, basert på gjeldende lovverk og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

Vestfold fylkeskommunes Regelverk og veiledende retningslinjer for skoleskyss - gjeldende regelverk. 

For skoleåret 2021/2022 trer nytt regelverk i kraft. 
Det nye regelverket vil legges til grunn når søknader om skoleskyss for skoleåret 2021/2022 skal behandles. 
Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark gyldig fra og med skoleåret 2021/2022.

Lovverk

Elevers rettigheter til skoleskyss er gitt i Opplæringslova og privatskolelova. Der omtales også overordnet ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og kommunene.

Skyssrett - avstand hjem - skole

Hovedregelen er at elever i grunnskolen har rett til gratis skyss og elever i videregående skole har rett til gratis skyss eller skyssgodtgjørelse, dersom kortest gangbare vei mellom hjem - skole er lenger enn skyssgrensene i Opplæringslova;

 • Grunnskole 1. klasse - 2 km
 • Grunnskole 2.-10 klasse -  4 km
 • Videregående skole - 6 km

Dispensasjon for elever i Videregående skole

Dispensasjon - Unntak fra rett til fri skoleskyss for elever i videregående skole bosatt øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen

Etter loven har man krav på gratis skyss ved distanse over 6 km, men Fylkesmannen kan gi fylkeskommunen dispensasjon fra å tilby slik skyss dersom vilkårene for dette er oppfylt. Vestfold fylkeskommune har søkt og fått innvilget slik dispensasjon for elever bosatt øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen. Hjemmel for dette finnes i forskrift til opplæringslova § 10-3 (lovdata.no):

§ 10-3 Vilkår for dispensasjon frå kravet om gratis skyss

Dispensasjon frå plikta til å sørgje for gratis skoleskyss etter § 7-2 i opplæringslova kan etter søknad til departementet givast når desse vilkåra er oppfylte:

 • Fylkeskommunane må ha ei ordning med subsidierte rabattkort for ungdom. Prisen må ikkje overstige 50% av vanleg månadskort for vaksne.
 • Eit rabattkort må omfatte ordinær reise til og frå skole, arbeid og fritidsaktivitetar.
 • Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne nyttast både på dagtid og kveldstid alle dagar. Dei aktuelle kollektive transportmidla som rabattkortet gjeld for, må vere godt utbygde og ha jamlege avgangar.
 • Ordninga må omfatte minst heile skoleåret

Skyssrett annen årsak – uavhengig av avstand

 • Behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag.
 • Behov for skoleskyss med båt eller ferge
 • Behov for skoleskyss i grunnskolen som følge av særlig farlig eller vanskelig skolevei

Skyssrett - delt bosted

Elevens skyssrett blir i utgangspunktet vurdert utifra elevens folkeregistrerte adresse. Når eleven bor delvis hos begge foreldrene, kan eleven likevel ha skyssrett fra begge adresser.

Betingelsen for skyssrett ved delt bosted er at avstandskravet mellom bosted og skole er oppfylt fra en eller begge adressene, og at ordningen er rimelig fast, planlagt,regelmessig og ikke improviserte enkeltbesøk.

Elever som bor fast hos den ene foresatte og har samvær etter Barneloven med den andre foresatte, betraktes ikke som delt bosted, og gir ikke rett til skoleskyss. Eksempel på samvær kan være én overnatting per uke og annenhver helg.

Dersom ett av bostedene ligger langt fra skolen må det påregnes en mer komplisert reisekjede med lengre reise- vente- og omstigningstid. Det må også påregnes flere bussbytter enn om bostedet var i rimelig nærhet til elevens nærmiljø. Vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid og/eller kostnader kan avgrense retten til skoleskyss ved delt bosted.

 

Elever med delt bosted, som har rett til skyss på medisinsk grunnlag, må også ha en forutsigbar og regelmessig plan for botid for å ha rett til skyss til/fra to bosteder.

Skjema for delt bosted må leveres til skolen: 
Foreldrebekreftelse (BOKMÅL) - delt bosted (PDF)
Grunngjeving frå foreldre (NYNORSK) - delt bustad (PDF)

Skyssrett – kommunalt vedtak

Kommunen fatter vedtak om skyssrett for søknader om skoleskyss på grunn av farlig skolevei, til annen skole enn nærskolen og andre kommunale vedtak.

Skysstilbud

Fylkeskommunen avgjør hvilket skysstilbud den enkelte elev får, basert på en totalvurdering av tilgjengelige transportalternativer, mottatt Helseerklæring med beskrivelse av elevens skyssbehov og kjennskap til eleven via skolen.

Skysstilbud - privatskyss/skyssgodtgjørelse

Elever/foresatte kan søke om skyssgodtgjørelse for transport i egenregi, dersom:

 1. eleven mangler kollektivtilbud til holdeplass, eller for hel strekning hjem-skole
 2. eleven av medisinske årsaker ikke kan benytte kollektivtilbudet.

Søknad om skoleskyss med ønske om privatskyss sendes via skolen.

Søknad bør sendes i god tid før skolestart/ oppstart av skyssen.

 

Skyssgodtgjørelse utbetales:

 • kun for perioden etter at søknad er mottatt og vedtak om privatskyss er fattet.
 • fra dato fastsatt i vedtaket og transport i egenregi før denne dato utbetales ikke.
 • for kjørte kilometer med elev for godkjent strekning hjem – holdeplass/skole.
 • etter sats for skattefri andel kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil slik det er angitt i Statens satser for reiser innland. Passasjertillegg utbetales ikke.

Vedtak og klagemuligheter

Vedtak fattet av Vestfold og Telemark fylkeskommune om skyssrett/gratis skyss eller på skysstilbud/organiseringen er å anse som et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Dersom man har fått avslag på søknad om skyssrett eller er uenig i mottatt skysstilbud, kan vedtakene påklages innen 3 uker.


Skriftlig signert klage sendes til:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Skoleskyss

Postboks 2844
3702 Skien

Fylkeskommunen gjør først en ny vurdering om vedtaket skal omgjøres.

Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak, oversender fylkeskommunen klagen til neste instans for endelig avgjørelse. For grunnskoleelever er Fylkesmannen endelig klageorgan og for videregående elever er fylkeskommunens klagenemnd endelig klageorgan.

Klage på kommunalt vedtak om skoleskyss

Dersom man ønsker å klage på et vedtak fattet av kommunen om skyssrett grunnet farlig skolevei, skyss til annen skole enn nærskolen etc., sendes klagen direkte til kommunen. Om kommunen opprettholder sitt vedtak, oversender kommunen klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Fant du det du lette etter?