Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Tidligere Vestfold fylkeskommune har utarbeidet eget regelverk og veiledende retningslinjer for håndtering og organisering skoleskyssen, basert på gjeldende lovverk og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

Vestfold fylkeskommunes Regelverk og veiledende retningslinjer for skoleskyss

Lovverk

Elevers rettigheter til skoleskyss er gitt i Opplæringslova og privatskolelova. Der omtales også overordnet ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og kommunene.

Skyssrett - avstand hjem - skole

Hovedregelen er at elever i grunnskolen har rett til gratis skyss og elever i videregående skole har rett til gratis skyss eller skyssgodtgjørelse, dersom kortest gangbare vei mellom hjem - skole er lenger enn skyssgrensene i Opplæringslova;

  • Grunnskole 1. klasse - 2 km
  • Grunnskole 2.-10 klasse -  4 km
  • Videregående skole - 6 km

Dispensasjon for elever i Videregående skole

Dispensasjon - Unntak fra rett til fri skoleskyss for elever i videregående skole bosatt øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen

Etter loven har man krav på gratis skyss ved distanse over 6 km, men Fylkesmannen kan gi fylkeskommunen dispensasjon fra å tilby slik skyss dersom vilkårene for dette er oppfylt. Vestfold fylkeskommune har søkt og fått innvilget slik dispensasjon for elever bosatt øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen. Hjemmel for dette finnes i forskrift til opplæringslova § 10-3 (lovdata.no):

§ 10-3 Vilkår for dispensasjon frå kravet om gratis skyss

Dispensasjon frå plikta til å sørgje for gratis skoleskyss etter § 7-2 i opplæringslova kan etter søknad til departementet givast når desse vilkåra er oppfylte:

  • Fylkeskommunane må ha ei ordning med subsidierte rabattkort for ungdom. Prisen må ikkje overstige 50% av vanleg månadskort for vaksne.
  • Eit rabattkort må omfatte ordinær reise til og frå skole, arbeid og fritidsaktivitetar.
  • Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne nyttast både på dagtid og kveldstid alle dagar. Dei aktuelle kollektive transportmidla som rabattkortet gjeld for, må vere godt utbygde og ha jamlege avgangar.
  • Ordninga må omfatte minst heile skoleåret

Skyssrett annen årsak – uavhengig av avstand

  • Behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag.
  • Behov for skoleskyss med båt eller ferge
  • Behov for skoleskyss i grunnskolen som følge av særlig farlig eller vanskelig skolevei

Skyssrett - delt bosted

Elevens skyssrett blir i utgangspunktet vurdert utifra elevens folkeregistrerte adresse.

Når eleven bor delvis hos begge foreldrene, kan eleven likevel ha skyssrett fra begge adresser. Betingelsen for skyssrett ved delt bosted er at avstandskravet mellom bosted og skole er oppfylt fra en eller begge adressene, og at ordningen er rimelig fast, planlagt og regelmessig.

Skjema for Foreldrebekreftelse Delt Bosted må leveres skolen. 

Skyssrett – kommunalt vedtak

Kommunen fatter vedtak om skyssrett for søknader om skoleskyss på grunn av farlig skolevei, til annen skole enn nærskolen og andre kommunale vedtak.

Skysstilbud

Vestfold og Telemark fylkeskommune avgjør skysstilbudet som gis til den enkelte elev basert på en totalvurdering av tilgjengelige transportalternativer, mottatt Helseerklæring med beskrivelse av elevens skyssbehov og kjennskap til eleven via skolen.

Skysstilbud - privatskyss/skyssgodtgjørelse

Vestfold og Telemark fylkeskommune kan tilby skyssgodtgjørelse til elever uten kollektivtilbud når det er innenfor regelverket og vurderes som mest økonomisk fordelaktig.

Elever/foresatte uten kollektivtilbud kan også søke om skoleskyss med ønske om privatskyss.

Skyssgodtgjørelse utbetales for utført skoleskyss basert på kjørte kilometer for godkjent strekningen hjem – holdeplass/skole. Det utbetales kun for perioden etter at Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt søknad og fattet vedtak om privatskyss.  

Godtgjørelsessatsen som benyttes er satsen for skattefri andel kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil slik det er angitt i Statens satser for reiser innland. Det utbetales ikke passasjertillegg. Mer praktisk informasjon vil bli gitt i vedtaket.

Vedtak og klagemuligheter

Vedtak fattet av Vestfold og Telemark fylkeskommune om skyssrett/gratis skyss eller på skysstilbud/organiseringen er å anse som et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Dersom man har fått avslag på søknad om skyssrett eller er uenig i mottatt skysstilbud, kan vedtakene påklages innen 3 uker.


Skriftlig signert klage sendes til:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Skoleskyss

Postboks 2844
3702 Skien

Vestfold og Telemark fylkeskommune gjør først en ny vurdering om vedtaket skal omgjøres.

Dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune opprettholder sitt vedtak, oversender Vestfold og Telemark fylkeskommune klagen til neste instans for endelig avgjørelse. For grunnskoleelever er Fylkesmannen endelig klageorgan og for videregående elever er fylkeskommunens klagenemnd endelig klageorgan.

Klage på kommunalt vedtak om skoleskyss

Dersom man ønsker å klage på et vedtak fattet av kommunen om skyssrett grunnet farlig skolevei, skyss til annen skole enn nærskolen etc., sendes klagen direkte til kommunen. Om kommunen opprettholder sitt vedtak, oversender kommunen klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Fant du det du lette etter?