Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet eget regelverk og veiledende retningslinjer for håndtering og organisering skoleskyssen, basert på gjeldende lovverk, vedtekter og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

For skoleåret 2021/2022 trer nytt regelverk i kraft. 


Regelverk for skoleskyss
Klageadgang

Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak.

Et enkeltvedtak kan klages på av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er gjort kjent for søker.

Klagen rettes til det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket.

Elever som har fått vedtak fra kommunen, må sende eventuell klage direkte til kommunen.

Klage på vedtak fattet av fylkeskommunen sendes til:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
postboks 2844
3702 Skien.

Konvolutten merkes med «skoleskyss».

Dersom forvaltningsorganet ikke tar klagen til følge, oversendes saken til endelig behandling hos Statsforvalteren.
Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages.