Du finner våre rutetabeller her.

Vi anbefaler å benytte vår reiseplanlegger som du finner her.
Reiseplanleggeren oppdateres fortløpende med avvik og endringer. 

Våre rutehefter inneholder kun et utdrag av holdeplassene hver linje betjener. 

Bruk vår reiseplanlegger til å finne avganger og ankomst fra den holdeplassen du vil reise fra og til. Du kan også laste ned vår app VKT Reise.

Bruk vår reiseplanlegger eller VKT Reise-appen Søk fra/til holdeplass, adresse eller stedsnavn og du vil få opp de reisealternativene som passer ut i fra ditt søk. I VKT Reise og i vår reiseplanlegger på vkt.no vises sanntid med gule tidspunkter
 
Last ned vår app VKT Reise så har du enkelt tilgang til denne på din egen telefon. 

Våre skoleruter lages det ikke egne rutetabeller på, men du finner til enhver tid oppdaterte skoleruter i vår reiseplanlegger og i appen VKT Reise. Alle skoleruter er åpne ruter. Det betyr at alle kan benytte disse rutene.

Her finner du rutetabeller og informasjon for Telemark/Farte.

Vi tilbyr gratis wifi på enkelte avganger på Linje 01, Linje 02 og Linje 011 Ekspress slik at du enkelt kan jobbe eller surfe deg dit du skal. Søk opp og koble til trådløst internett via din mobil eller din bærbare pc.

Navn på nettverket er VKT-Buss-Wifi og passordet er Husk_setebelte 

God tur! 

1. Generelt

Disse bruksvilkårene gjelder for bruk av tjenester i tilknytning til VKTs trådløst nett (VKT-Buss-Wifi).

2. VKT trådløst nett på buss

Internettjenesten gir Brukeren tilgang til Internett. Enkelte tjenester/nettsider vil være blokkert. Disse tjenestene/nettsidene kan endres uten nærmere varsling fra VKT.

3. Forutsetninger

Bruk av Tjenestene skjer på eget ansvar. Det forutsettes at Brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjonen som Brukeren ønsker å utveksle via VKT-Buss-Wifi

4. Behandling av informasjon

Spesifikke opplysninger om Brukerens bruk av Internettjenesten vil av hensyn til dokumentasjon og utsendelse av regning bli registrert og lagret i inntil seks måneder. Ingen annen informasjon om Brukerens bruk av Tjenestene vil bli registrert.

4.1 Gratistjeneste

Persondata vil ikke bli utlevert til tredjepart, men mindre Leverandøren er forpliktet etter gjeldene rett til å utlevere informasjon. Leverandørens underleverandører kan få tilgang til persondata som databehandlere for Leverandøren. Brukeren har rett til å be om at lagret persondata slettes. Cookies benyttes for å forenkle innloggingen ved å huske tidligere valg og tekst. De sender ingen informasjon til Tjenesteleverandør eller andre.

5. VKT sine plikter

5.1 Tilgang, drift m.v.

VKT har plikt til å sørge for at Brukeren har tilgang til Tjenestene som beskrevet i disse bruksvilkårene.

5.2 Taushetsplikt

VKT plikter i henhold til telekommunikasjonsloven § 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Brukerens bruk av Tjenestene og om innholdet av Kundens telekommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Brukerens samtykke, eller til offentlige myndigheter, domstolene og påtalemyndigheten når VKT er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

5.3 Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner, skal Brukeren henvende seg til Tjenesteleverandørens kundeservice. Spørsmål knyttet til Gratistjenesten, brukervilkår eller personvern kan rettes til firmapost@vkt.no.

6.4 Logging

VKT WLAN kan logge aktivitet på nettet. Dette finner sted i overensstemmelse med forskrift til personregisterloven § 2-20 og utnyttes kun til formål som følger av denne bestemmelsen eller av andre lov- eller forskriftsbestemmelser. VKT har ingen abonnementsinformasjon om Brukeren lagret i egne systemer.

6. Brukerens plikter

6.1 Installasjon m.v

Brukeren er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr som er nødvendig for å benytte Tjenesten.

6.2 Sikkerhet

VKT-Buss-Wifi er et åpent trådløst nett med begrensede sikkerhetsfunksjoner. All kommunikasjon foregår ukryptert. Brukeren gjøres derfor oppmerksom på at dersom han ønsker å beskytte sin kommunikasjon, må nødvendig programvare for kryptering (VPN-løsninger) benyttes. All trafikk kan på en meget enkel måte avlyttes i trådløst nett. Videre anbefales det sterkt at Brukeren beskytter sin egen PC for ulovlig inntrengning fra andre Brukere i VKT-Buss-Wifi ved bruk av personlige brannmurer. Brukeren anbefales å kontakte sin Tjenesteleverandør, for å få nærmere informasjon om slike programmer. Spesielt gjøres det oppmerksom på at dersom ikke personlig brannmur benyttes, bør fildeling skrus av når det trådløse nettet benyttes. Fildeling gjør det mulig for tredjeperson å få tilgang (lese/skrive tilgang) til filområder på Brukerens utstyr. Dersom Brukeren mistenker at han blir utsatt for forsøk på "hacking" eller "cracking" mens han bruker Tjenestene, må han/hun snarest ta kontakt med sin Tjenesteleverandør. Dersom Brukeren er usikker på om han har tilstrekkelig sikring av sitt utstyr, anbefales han å skru av sitt radiokort eller skru av utstyret sitt.

6.3 Datasnoking

Brukeren forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrenging eller annen aktivitet rettet mot: Andre Brukere av VKT-Buss-Wifi som han/hun oppdager i VKT-Buss-Wifi. De systemer som gir tilgang til Tjenesten Systemer/nettverk tilknyttet VKT-Buss-Wifi. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten, hindre andre Brukere i å få tilgang til Tjenestene eller unødvendig forstyrre datatrafikken i VKT-Buss-Wifi. Brukeren har ikke adgang til systemet for overvåking av Tjenesten eller andre nett tilknyttet overvåkingssystemet.

6.4 Skikk og bruk

Brukeren forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet av og følge skikker og regler som gjelder for Internett. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte Tjenesten til e-postbombing, e-postreklame eller annen form for e-post der man sender til flere brukere man ikke kjenner, eller lignende. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse. Videre plikter Brukeren å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av Tjenesten. Brukeren forplikter seg videre til å ikke vise innhold som kan virke støttende eller som er i strid med norsk lovgivning åpenlyst til andre på bussen.

6.5 Anvendelig lovgivning

Brukeren forplikter seg til å bruke Tjenesten i overensstemmelse med den til enhver tid anvendelige lovgivning. Denne avtalen er underlagt norsk rett.

6.6 Videresalg og utvidet benyttelse

Tjenestene kan kun utnyttes av Brukeren personlig og kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, hverken mot vederlag eller gratis.

7. Feil eller mangler ved Tjenesten

7.1 Melding av feil eller mangler

Alle feil eller mangler ved VKT-Buss-Wifi skal meldes til Brukerens Tjenesteleverandør. Ved melding av feil skal denne angi dato, tidspunkt, bussavgang, og beskrivelse av feil eller mangelen.

7.2 Erstatning

7.2.1 Direkte tap

VKT er ikke overfor Brukeren ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenesten. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av feilen.

VKT er ikke overfor Brukeren ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler. Som indirekte tap regnes: Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd). Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn). Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.

8. Brukerens mislighold

8.1 Stengning ved mislighold

VKT kan nekte Brukeren tilgang til VKT-Buss-Wifi (på ubestemt tid) dersom Kunden bruker Tjenestene i strid med pkt. 3, 7.3-7.6. Brukeren har ikke krav på å vite årsaken til at han blir nektet tilgang.

9. Ansvarsbegrensning

Tjenesten er basert på at Brukeren selv sørger for å beskytte sine konfidensielle data mot innsyn fra uvedkommende. VKT utøver ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av Tjenestene og har heller ikke noe ansvar for dette. VKT har ikke noe ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Brukerens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktige leverte data e.l. VKT kan heller ikke holdes ansvarlig dersom andre Brukere av Tjenesten, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til Brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

10. Skadesløsholdelse

Brukeren forplikter seg til å holde VKT skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot VKT som følge av Brukerens egen bruk av Tjenestene. Brukeren skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med VKT gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Brukeren selv. Dersom et slikt krav rettes mot VKT skal Brukeren dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.

11. Vedlikehold

VKT har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses som nødvendige av tekniske-, sikkerhetsmessige-, vedlikeholdsmessige- eller driftsmessige årsaker. VKT er uten ansvar for kostnader eller tap som Brukeren måtte bli påført som følge av slike tiltak. VKT vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte bruker blir minst mulig.


For ytterligere informasjon kan vårt kundesenter kontaktes på tlf. 33 30 01 00.

Ta gjerne turen innom vårt kundesenter på Tønsberg Rutebilstasjon. 
Henvendelser kan også gjøres på telefon til 33 30 01 00 eller du kan sende en e-post til firmapost@vkt.no med info om linje, avgang og kontaktinfo så vil vi hjelpe deg.

Henvendelse vedrørende hittegods i området rettes til Tide på tlf: 33 16 34 60  hverdager mellom klokken 08.00 - 15.00. 

Henvendelse vedrørende hittegods i området rettes til Tide på tlf: 33 16 34 60  hverdager mellom klokken 08.00 - 15.00. 

Henvendelse vedrørende hittegods i dette området rettes til Vy Buss på telefon 900 59 561 hverdager fra kl. 10.00 – 14.00. 

Henvendelse vedrørende hittegods i dette området rettes til Vy Buss på telefon 900 59 561 hverdager fra kl. 10.00 – 14.00. 

Henvendelse vedrørende hittegods i området rettes til Tide på tlf: 33 16 34 60  hverdager mellom klokken 08.00 - 15.00. 

Ta gjerne turen innom vårt kundesenter på Tønsberg Rutebilstasjon. 
Henvendelser kan også gjøres på telefon til 33 30 01 00 eller du kan sende en e-post til firmapost@vkt.no med info om linje, avgang og kontaktinfo så vil vi hjelpe deg.

Henvendelse vedrørende hittegods i området rettes til Tide på tlf: 33 16 34 60  hverdager mellom klokken 08.00 - 15.00. 

Har du registrert kortet i nettbutikken kan du skrive ut kvittering fra nettbutikken.  Ta med kvittering til et salgskontor eller vår kundesenter og erstatningskort blir utstedt mot kr 50,- i gebyr.

Gi oss også beskjed slik at vi kan sperre det kortet du har mistet. 

Sanntid

  • Sanntid er avgangstider som oppdateres. På reiseplanlegger på web og i app, se etter de gule klokkeslettene, de forteller deg hvor lang som gjenstår til bussen kommer. De hvite klokkeslettene er planlagt rutetid der sanntid ikke er tilgjengelig. De hvite klokkeslettene gir deg oversikt lenger frem i tid.

    På de elektroniske skjermene på holdeplass og rutebilstasjon, se på klokkeslett for avgang. Er klokkeslettet satt opp med «ca.» foran, er det planlagt rutetid etter tabell. Klokkeslettene uten ca. foran, er sanntid.

 

  • Sanntiden beregnes ut fra hvor lang tid bussen normalt bruker mellom to stoppesteder og hvor langt det har kjørt siden siste meldepunkt.

  • Husk at sanntiden er basert på normal kjøretid for transportmiddelet. Hvis det oppstår uforutsette hendelser, som skaper kø og forsinkelser, kan forventet ankomsttid justeres opp og ned i antall minutter.

Du finner sanntid i vår reiseplanlegger på vkt.no, i appene VKT Reise og VKT Mobilbillett.

Løsningen finner du her Buss i kart

Kartet viser bussene i kart slik at du enkelt skal kunne følge med på hvor bussen befinner seg.

Hvordan bruke denne tjenesten:

Velg Holdeplass

Skriv inn holdeplassnavnet du ønsker informasjon om i informasjons panelet. Trykke du på GPS-tegnet så kommer det opp forslag på holdeplasser i området der du befinner deg basert på din gps plassering. Du vil se alle busser som er på vei til valgte holdeplassen i begge retninger.

Du kan eventuelt finne holdeplassen du ønsker ved å trykke på Linjenummeret og følge traseen i listen. Trykk på holdeplassen du ønsker. Du kan også se traseen til ønsket linje i kartet til linjen du har valgt. Finn holdeplassen i kartet. Trykk på sirkelen slik at du får opp navnet på holdeplassen. Trykk deretter engang til for å velge denne.  

Velg Linjene du ønsker å følge

Dersom du kun ønsker å følge bussene til en/flere linjer så kan du velge dette ved å markere Linjenummeret du ønsker å følge ved å trykke på ønsket Linjenummer. 

Hva vises

I informasjonpanelet vil du se de neste bussene som ankommer holdeplassen du har valgt og hvor lang tid det er igjen til bussen kommer. Det grønne tallet viser hvor forsinket bussen er i forhold til planlagt tid. Planlagt tid vises i sort.

Du kan zoome ut og inn i kartet med +/-

Har du tilbakemeldinger på løsningen så send oss en epost til kollektiv@vtfk.no

Vi har vår Reisegarantien som forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid.

Vår reisegaranti kan du lese mer om her 

Hele reisen billetteres ved påstigning første reisestrekning. Så dersom din reise består av bussbytte - be sjåføren slå inn hele strekningen med det samme på første buss du reiser med. Dersom du kjøper billetten selv med VKT Mobilbillett så velg fra og til holdeplass. Om du kun skal  reise innen en sone kan du velge områdebillett. 

Med overgang menes bytte fra lokalbuss til lokalbuss for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 60 minutter + 30 minutter pr sone det betales for.

Har du betalt for hele reisen må du på neste buss opplyse sjåføren om overgang og vise billetten.

Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet. Dette gjelder også ved overgang.

Fant du det du lette etter?