Rapporter

Her finner du våre årsrapporter, trafikkplaner og vår strategiplan.

Strategiplan 2018 - 2023
Denne strategiplanen skal bidra til økt langsiktighet i satsningen på kollektivtilbudet i Vestfold og legge rammene for å utføre vårt samfunnsoppdrag. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidra til å redusere klimautslippene. 

Klikk på linkene under for å laste ned trafikkplanene i PDF format. 

Trafikkplan Horten 2019 - 2025
Trafikkplanens markedsområde defineres som Horten kommune. Området utgjør et naturlig geografisk marked, men vi tar også i betraktning den betydelige pendlingen mellom Vestfoldbyene, og inn/ut av fylket. Rapporten er utarbeidet i 2019 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.

Trafikkplan Sandefjord 2019 - 2025
Trafikkplanens markedsområde defineres som Sandefjord kommune, med utgangspunkt i nye kommunegrenser fra 1.1.2017 (med Andebu og Stokke). Området utgjør et naturlig geografisk marked, men vi tar også i betraktning den betydelige pendlingen mellom Vestfoldbyene, og inn/ut av fylket. Rapporten er utarbeidet i 2019 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.
 
Trafikkplan Holmestrand og Sande 2018 - 2025
Trafikkplanenes markedsområdet er Holmestrand og Sande kommuner, med utgangspunkt i dagens kommunestruktur.  Målet med trafikkplanen er å etablere et beslutningsgrunnlag for utvikling av rutetilbudet i Holmestrand og Sande. Rapporten er utarbeidet i 2018 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.

Trafikkplan Larvik 2017 - 2023
Trafikkplanens markedsområde er grovt definert som Larvik kommune. I analysene har man valgt å rette fokus mot trafikken i byene og tettbygde strøk. Rapporten foreslår et kollektivtilbud som skal dekke markedsbehovene i Larvik på kort og lang sikt. Rapporten er utarbeidet i 2017 av VKT i samarbeid med Strategis Ruteplan A/S.

Trafikkplan Tønsberg 2018 - 2025
Beskriver et styrket rutetilbud i Tønsberg-regionen som an møte framtidens utfordringer. Rapporten er utarbeidet som en trafikkplan med gjennomgang av dagens tilbud, med forslag til forbedringer. Planen inneholder også tiltak som kan realiseres raskt, uavhengig av avklaringer i Bypakke Tønsberg-regionen. Rapporten ble ferdigstilt i mars 2018. Planen er utarbeidet av Ruteplan AS. 

Gatebruksplan for sentrum Tønsberg
Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen. Planen har status som prinsipplan og legger føringer for gatebruk og trafikksystem i Tønsberg sentrum. En prinsipplan er ikke juridisk bindende, men gatebruksplanen har sin juridiske forankring i Tønsberg kommunens Byplan under §2.2 og § 3.3.1. 

Framtidige kollektivløsninger i Tønsberg
Beskriver dagens kollektivløsninger og utfordringer, overordnede føringer og forslag til hvordan mål om økt kollektivtransport best kan møtes. I rapporten framlegges bl.a. forslag til framtidig trasévalg gjennom Tønsberg sentrum og tiltak for å sikre at bussene kommer fram. Rapporten er utarbeidet i mai 2016 av Rambøll i samarbeid med VKT

Klikk på linkene under for å laste ned årsrapporter i PDF format. 
 

Årsrapport 2018 Last ned - PDF
Årsrapport 2017 Last ned - PDF
Årsrapport 2016 Last ned - PDF
Årsrapport 2015 Last ned - PDF
Årsrapport 2014 Last ned - PDF
Årsrapport 2013 Last ned - PDF
Årsrapport 2012 Last ned - PDF
Årsrapport 2011 Last ned - PDF
Årsrapport 2010 Last ned - PDF
Årsrapport 2009 Last ned - PDF
Årsrapport 2008 Last ned - PDF
Årsrapport 2007 Last ned - PDF
Årsrapport 2006 Last ned - PDF
Årsrapport 2005 Last ned - PDF
Årsrapport 2004 Last ned - PDF
Kollektivbarometeret er en nasjonal undersøkelse som måler befolkningens fornøydhet med kollektivtrafikken. Undersøkelsen gjennomføres 3 ganger årlig og ble første gang gjennomført i 2016. Kollektivbarometeret er basert på BEST-undersøkelsen, som er et samarbeid mellom kollektivselskapene i Stockholm, Helsinki, København, Geneve og Oslo.
Undersøkelsen måler fornøydheten på 10 ulike parameter, som igjen i ulik grad er delt opp i flere underspørsmål. Barometeret er en WEB-basert undersøkelse, med totalt 16.825 respondenter fordelt utover landets fylker. 
 
De 10 ulie områdene i undersøkelsen er:
- Kollektivtilbudet
- Punktlighet
- Informasjon
- Personalets opptreden
- Trygghet og sikkerhet
- Komfort
- Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet
- Valuta for pengene
- Lojalitet
- Befolkningstilfredshet
 
Befolkningstilfredshet
Befolkningstilfredsheten viser hvor fornøyd fylkets innbyggere er med kollektivtilbudet totalt sett. Vestfold hadde en befolkningstilfredshet på 54% i 2018. Det plasserer oss på en  2. plass i Norge, kun slått av  Oslo/Akershus. Befolkningstilfredsheten i Vestfold har økt hvert år siden første undersøkelse ble gjennomført i 2016.
 
Kollektivtilbudet
Kollektivtilbudet viser fornøydheten på 8 ulike underspørsmål knyttet til reiser til/fra jobb og skole, reiser i og utenfor sentrale områder, avstand til holdeplass, reisetid og antall avganger. I Vestfold svarer 57% at de er fornøyde på dette området. Det plasserer oss på en delt 2. plass sammen med Hordaland, kun slått av Oslo/Akershus.
 
 
Punktlighet
På punktlighet oppnår vi en fornøydhet på 62%. Her ligger vi et stykke ned på listen over de beste fylkene. Det er imidlertid grunn til å tro at endringene som ble gjennomført i oktober og desember 2018 vil bidra til et forbedret resultat i 2019.  
 
Informasjon
Informasjon vises fornøydheten på tilgang til ruteinformasjon, informasjon på stoppesteder og terminaler og informasjon ved avvik. Vestfold oppnår en fornøydhet på 53% som plasserer oss på en 3. plass blant fylkene i Norge.
 
Personalets opptreden
Her måles fornøydheten på vår evne til å gi korrekte svar på spørsmål og at vi opptrer høflig og korrekt. Vi oppnår en fornøydhet på 73% på dette delområdet. Det plasseres oss på snittet av fylkene i undersøkelsen.
 
Trygghet og sikkerhet
Vi oppnår en fornøydhet på 73% på trygghet og sikkerhet. Underspørsmålene på dette området er knyttet til sikkerhet på holdeplasser, ombord på transportmiddelet og at respondentene ikke er redd for trafikkulykker når de reiser kollektivt. Resultatet plasserer oss midt på tabellen over fylkene i Norge.