Strategiplan 2018 - 2023 (pdf)
Denne strategiplanen skal bidra til økt langsiktighet i satsningen på kollektivtilbudet i Vestfold og legge rammene for å utføre vårt samfunnsoppdrag. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidra til å redusere klimautslippene. 

Klikk på linkene under for å laste ned trafikkplanene i PDF format. 

Trafikkplan Horten 2019 - 2025 (pdf)
Trafikkplanens markedsområde defineres som Horten kommune. Området utgjør et naturlig geografisk marked, men vi tar også i betraktning den betydelige pendlingen mellom Vestfoldbyene, og inn/ut av fylket. Rapporten er utarbeidet i 2019 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.

Trafikkplan Sandefjord 2019 - 2025 (pdf)
Trafikkplanens markedsområde defineres som Sandefjord kommune, med utgangspunkt i nye kommunegrenser fra 1.1.2017 (med Andebu og Stokke). Området utgjør et naturlig geografisk marked, men vi tar også i betraktning den betydelige pendlingen mellom Vestfoldbyene, og inn/ut av fylket. Rapporten er utarbeidet i 2019 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.

Revidert Trafikkplan Holmestrand og Sande 2021-2025 (pdf)
Trafikkplanenes markedsområdet er Holmestrand og Sande kommuner, med utgangspunkt i dagens kommunestruktur.  Målet med trafikkplanen er å etablere et beslutningsgrunnlag for utvikling av rutetilbudet i Holmestrand og Sande. Rapporten er utarbeidet i 2021 av Vestfold og Telemark fylkeskommune i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.
 
Trafikkplan Holmestrand og Sande 2018 - 2025 (pdf)
Trafikkplanenes markedsområdet er Holmestrand og Sande kommuner, med utgangspunkt i dagens kommunestruktur.  Målet med trafikkplanen er å etablere et beslutningsgrunnlag for utvikling av rutetilbudet i Holmestrand og Sande. Rapporten er utarbeidet i 2018 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.

Trafikkplan Larvik 2017 - 2023 (pdf)
Trafikkplanens markedsområde er grovt definert som Larvik kommune. I analysene har man valgt å rette fokus mot trafikken i byene og tettbygde strøk. Rapporten foreslår et kollektivtilbud som skal dekke markedsbehovene i Larvik på kort og lang sikt. Rapporten er utarbeidet i 2017 av VKT i samarbeid med Strategis Ruteplan A/S.

Trafikkplan Tønsberg 2018 - 2025 (pdf)
Beskriver et styrket rutetilbud i Tønsberg-regionen som an møte framtidens utfordringer. Rapporten er utarbeidet som en trafikkplan med gjennomgang av dagens tilbud, med forslag til forbedringer. Planen inneholder også tiltak som kan realiseres raskt, uavhengig av avklaringer i Bypakke Tønsberg-regionen. Rapporten ble ferdigstilt i mars 2018. Planen er utarbeidet av Ruteplan AS. 

Gatebruksplan for sentrum Tønsberg (pdf)
Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen. Planen har status som prinsipplan og legger føringer for gatebruk og trafikksystem i Tønsberg sentrum. En prinsipplan er ikke juridisk bindende, men gatebruksplanen har sin juridiske forankring i Tønsberg kommunens Byplan under §2.2 og § 3.3.1. 

Framtidige kollektivløsninger i Tønsberg (pdf)
Beskriver dagens kollektivløsninger og utfordringer, overordnede føringer og forslag til hvordan mål om økt kollektivtransport best kan møtes. I rapporten framlegges bl.a. forslag til framtidig trasévalg gjennom Tønsberg sentrum og tiltak for å sikre at bussene kommer fram. Rapporten er utarbeidet i mai 2016 av Rambøll i samarbeid med VKT

På bakgrunn av regjeringens målsetning om at alle nye kollektivbusser i Norge skal benytte nullutslipp- eller biogassløsninger, ble det satt i gang en forstudie for å utrede muligheten og eventuelle tiltak for elektrifisering av bussparken i Vestfold og Grenland. Dette forprosjektet har hatt til hensikt å berede grunnen for en samfunnsøkonomisk optimal og teknisk fordelaktig innføring av elektrifiseringen av de ca. 400 kollektivbussene i drift i
regionen i dag. Gjennom gode analyser av nett, ladeinfrastruktur, depotmuligheter og bussenes rutenett har forprosjektet hatt en målsetning om å øke forståelsen av implikasjonene ved å gå over til elektriske busser.

Forstudien finner du her (pdf)