Hva avgjør om eleven får gratis skoleskyss:

 • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei, og elever i 2. –10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei.

 • Elever som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, har et dokumentert behov for skyss.

 • Elever som har plass i SFO, som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, har et dokumentert behov for skyss.

 • Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.

 • Voksne elever over opplæringspliktig alder som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted, som ikke har fått eller har fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.

 • Voksne elever over opplæringspliktig alder som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, og som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.

 • Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.

 • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei. 

Ta kontakt med skolen

Søknadsfrist for elever i grunnskolen er 1. april hvert år. Dersom det søkes etter denne fristen, kan fylkeskommunen ikke garantere at skyssen er klar til skolestart i august.

Skolen registrerer alle søknader om skoleskyss, så derfor må det tas kontakt med skolen.
All nødvendige vedlegg/dokumentasjon må foreligge før skolen kan legge inn søknad, og dokumentene lastes opp samtidig med søknad. Søknader som ikke er fullstendig utfylt eller opplyst, kan bli avslått.

Organisering av skoleskyss

Søknadene sendes videre til fylkeskommunen som skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.

Skoleskyssen gjennomføres i hovedsak med ordinær kollektivtransport og skolebusser. I tillegg organiserer fylkeskommunen skoleskyss med minibuss/taxi, der hvor det mangler busstilbud eller som følge av dokumentert særskilt skyssbehov for den enkelte elev. Denne transporten er også å betrakte som ordinær skoleskyss i rute, hvor flere elever samkjøres.

Skoleskyssen skal organiseres i samråd med kommunene.

Vedtak gjelder for inntil ett år

Vedtak om skoleskyss gjelder for inntil ett skoleår. Det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår.
Innvilget søknad et tidligere skoleår kvalifiserer ikke til skyssrett senere skoleår. Dersom reglene eller forutsetningene for skyss endres, gir ikke tidligere vedtak og praksis presedens (for eksempel kontrollmåling av avstand eller endring av busstilbud)

 

Det må påregnes noe tid til fylkeskommunens søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort for buss. Fylkeskommunen benytter saksbehandlingstiden til å utrede saken og fatte vedtak. Det skal gis foreløpig svar dersom en søknad/henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned fra den er mottatt.

Elev/foresatte må selv organisere eventuell skoleskyss i saksbehandlingstiden.

Skolekort leveres ut første gang på skolen.

De som har skolekort for buss fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent.

Elever i grunnskole: Glemt/mistet skolekort
Dersom eleven ikke har skolekortet sitt, kan eleven reise gratis til skolen. Eleven må ta kontakt med skolen samme dag for å få et midlertidig lånekort, og skolen skal bestille nytt skolekort til eleven. Midlertidig lånekort utstedt av skolen skal benyttes til hjemreise samme dag og til eleven mottar nytt skolekort.

LAST NED - Ting man bør vite om skolekort (pdf)

 • Eleven hentes/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/ oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med fylkeskommunen.
 • Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Fast sjåfør kan ikke påregnes
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun elev med godkjent skyssvedtak som har rett på skyss. Søsken som ikke har vedtak om skyss kan ikke sitte på med minibuss/taxi. 
 • Det kan ikke påregnes at eleven kan ha med ski, sykkel eller annet utstyr i bilen. 
 • Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (eks ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.) 

Elever med rett til skoleskyss kan ha rett til skyssgodtgjørelse (privatskyss). Det innvilges ikke skyssgodtgjørelse dersom eleven kan følge kollektivtilbudet.

Les mer om dette i våre retningslinjer.

For å motta kjøregodtgjørelse må elev ha godkjent vedtak om privatskyss. Skolen søker årlig på vegne av eleven, det er derfor viktig å ta kontakt med skolen i forkant av hvert skoleår om du/dere ønsker å søke.

I vedtaket eleven mottar når søknaden godkjennes ligger en liste med opplysninger fylkeskommunen må få tilbake. Dette er for å registrere vedkommende i fylkeskommunens reiseregningssystem Visma. Først når dette er registrert er du som mottaker klar til å logge inn og registrere kjørebok.

 

Du som mottaker av skyssgodtgjørelse kan registrere kjørebøker på to måter; via nettside eller via app.

Er du foresatt anbefaler vi nett-versjonen, da appen ikke har mulighet for passasjertillegg.

Brukerveiledning for Visma Expense (nettside)

Brukerveiledning for Visma Employee (app)

 

Utbetaling skyssgodtgjørelse:

Kjørebøker må være godkjent av fylkeskommunen innen 1. hver måned for å bli utbetalt den 12. i måneden, og før 21. hver måned for å bli utbetalt den 25. i måneden.

Det må påregnes noe saksbehandlingstid etter kjørebok er sendt inn.

 

Kjørebøker med feil vil bli avvist og returnert. Mottaker har selv ansvar for å følge med om kjørebøker godkjennes/avvises, og må selv rette opp feil og sende inn på nytt.  

 

Det er mottakers ansvar å melde fylkeskommunen omgående med endringer som påvirker utbetaling, eller at utbetaling skal stoppes. Endringer kan være:

 • Endrer adresse eller flytter på hybel
 • Endrer mobilnummer eller epostadresse
 • Endrer kontonummer
 • Slutter på skolen
 • Et lenger opphold i skyssen

 

Dersom eleven har fått vedtak om skyssgodtgjørelse på feil grunnlag, eller premissene i saken endrer seg, kan fylkeskommunen omgjøre vedtaket og inndra/endre på skyssen.

Dersom mottaker har fått feilutbetaling må det meldes inn og tilbakebetales.

Klagefristen er 3 uker. Et enkeltvedtak kan klages på av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er gjort kjent for søker.

Klagen rettes til det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket. Elever som har fått vedtak fra kommunen, må sende eventuell klage direkte til kommunen.

Klage på vedtak fattet av fylkeskommunen sendes til:

Vestfold fylkeskommune

Postboks 1213 Trudvang

3105 TØNSBERG

Konvolutten merkes med «Skoleskyss».

Dersom forvaltningsorganet ikke tar klagen til følge, oversendes saken til endelig behandling hos Statsforvalteren.

Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe Periodebillett Ung. 

Vestfoldkort Ung kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier.

Periodebillett Ung kan kjøpes i appen VKT Mobilbillett. Dersom det heller ønskes ordinært reisekort kan det kjøpes på vårt kundesenter eller et av våre salgskontor. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til perioden. Når reisekortet skal fylles opp neste gang kan det gjøres i vår  nettbutikk eller på et av våre salgskontor.  Mer info og priser om Periodebillett Ung, se her.

Alle elever med tilrettelagt skoleskyss i grunnskolen kan ha med medelev/venn hjem fra skolen, hvis det er tilgjengelige seter i minibussen/taxien. Venneskyss skal ikke være en fast ordning, så venner kan ikke sitte på daglig/ukentlig. 

Det er skolen som bestiller venneskyss fra fylkeskommunen, etter at foresatte har avtalt seg imellom og gitt samtykke.

Mer informasjon om ordningen, betaling og bestilling finner du her.

Det er vedtatt nytt felles regelverk og nye retningslinjer for skoleskyss i Vestfold og Telemark.

Fant du det du lette etter?